DataLife Engine 9.2 > Горячая линия > Звільнення працівника

Звільнення працівника


24 августа 2009. Разместил: admincat

altМене взяли на роботу на випробувальний термін, і адміністрація звільняє мене з роботи, бо я не витримую випробування. Чи може адміністра­ція звільнити мене з роботи без згоди первинної профспілкової організації?

Відповідно до ч.1 ст. 26 Кодексу законів України про працю (КЗпП) при укладенні трудового договору угодою сторін може бути обумовлене випробування з метою пере­вірки відповідності працівника роботі, яка йому доручаєть­ся. Тобто при випробуванні працівник вважається прийня­тим на роботу, але з умовою, що укладений з ним трудо­вий договір буде розірвано, якщо він не витримає випро­бування. Тому розірвання з працівником трудового дого­вору відповідно до ст. 28 КЗпП під час терміну випробу­вання не можна визнати таким, що провадиться з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, оскільки пра­цівник, даючи згоду на випробування при прийнятті на ро­боту, фактично дає згоду і на можливість розірвання з ним трудового договору, якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність його роботі, на яку його прий­нято.

За таких обставин звільнення працівника під час тер­міну випробування не можна вважати таким, що прово­диться лише з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

У випадку звільнення вас з роботи за ст. 28 КЗпП на вас не поширюється правило про недопустимість звільнен­ня з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди виборного органу первинної профспілкової організації. А звільнення за результатами випробування здійснюється в усіх випадках без згоди профспілкової організації.


Вернуться назад