DataLife Engine 9.2 > Важно знать > Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності


10 марта 2010. Разместил: andrew
alt
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.11.2005 N 2975
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 січня 2006 р. 
за N 29/11903 

Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1932 (z0133-08) від 11.12.2007 )
Відповідно до статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (2269-12) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності (додається).
2. Департаменту з питань управління державним майном (В.Пількевич) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку .
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 17.04.2001 N 649 (z0504-01) "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.06.2001 за N 504/5695.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду С.Лєдомську.
Голова Фонду
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України
Заступник Міністра економіки
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
В.Семенюк
 
 
О.Костусєв
В.Ігнащенко
 
 
А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
14.11.2005  N 2975
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2006 р.
за N 29/11903

ПЕРЕЛІК

документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

 
N з/п Назва Об'єкт оренди
    цілісний майновий комплекс підприєм- ства (органі- зації), його структур- ного під- розділу нерухоме майно, що перебуває на балансі підпри- ємства (органі- зації), госпо- дарського това- риства інше окреме ін- дивідуально визначене майно, що перебуває на балансі під- приємства (органі- зації), госпо- дарського товариства
1 2 3 4 5
1 Заява про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника + + +
2 Інформація про загальну площу об'єкта оренди + + -
3 Проект договору оренди об'єкта + + +
4 Розрахунок орендної плати за перший або базовий місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства (подається в одному примірнику) - +1) +
5 Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна - +1) +
6 Висновок про вартість об`єкта оренди - + -
7 Звіти про незалежну оцінку майна, якщо вартість основних засобів переоцінювалася на підставі такої оцінки (стандарт бухгалтерського обліку N 7 "Основні засоби" (z0288-00) + - +2)
8 Акт оцінки окремого індивідуально визначеного майна, якщо методикою оцінки не передбачена обов'язкова незалежна оцінка - + +
9 Витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про рішення узяти в оренду цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу + - -
10 Витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу працівників підприємства, його структурного підрозділу про рішення щодо створення господарського товариства та затвердження його статуту + - -
11 У випадках, передбачених абзацом 2 статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (2269-12) , інформація про підприємство, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду в обсягах, передбачених підпунктом 3.9.10.4 Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію) , затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 N 33-р (z0284-02) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за N 284/6572 (далі - Положення про концентрацію) + - -
12 Копія статуту та установчого договору (у разі звернення господарського товариства із заявою про оренду); копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності для фізичної особи - суб'єкта малого підприємництва; копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи + + -
13 Копія статуту державного підприємства - об'єкта оренди та його річна фінансова звітність (форми N 1 (z0396-99) , 2 (z0397-99) ,3 (z0398-99) + - -
14 Копії статуту та установчого договору господарського товариства, створеного трудовим колективом підприємства, структурного підрозділу, майно якого передається в оренду + - -
15 Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу) + - -
16 Дозвіл Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на оренду у випадках, передбачених пунктом 2.1Положення про концентрацію (z0284-02) + - -
17 Довідка підприємства-балансоутримувача про наявність у нього на балансі майна, що передається в оренду, та про відсутність (наявність) на підприємстві боргу перед бюджетом або податкової застави об'єкта оренди (стаття 8 Закон України"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (2181-14) + + +
18 Довідка органу статистики про включення орендаря - юридичної особи до ЄДРПОУ + + +
19 Копія довідки про взяття на облік платника податку + + +
20 Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним в Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 N 20/5 (z0283-04) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.03.2004 за N 283/8882 - +3) -
21 Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма N 2-р (z0208-00) - + -
22 Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого) + + -
23 Погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до об'єктів культурної спадщини - + -
24 Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України) + - -
 
1) крім орендарів - бюджетних організацій, а також інвалідів з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування;
2) або дані про переоцінену вартість з урахуванням зносу в разі проведення переоцінки (дооцінки) згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку N 7 "Основні засоби", затвердженим Мінфіном від 27.04.2000 N 92 (z0288-00) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 18.05.2000 за N 288/4509;
3) для договорів, укладених на строк менше ніж три роки.
( Виноска "3" із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1932 (z0133-08) від 11.12.2007 )
---------------
Примітка.
Копії документів за позиціями 1-4, 6-10, 12, 15-18, 23, 25 надаються також органу управління відповідним державним майном для отримання дозволу на оренду.
Заступник Голови Фонду
С.Лєдомська

Вернуться назад