Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до Господарського процесуального кодексу України. Частина 2
Категория: Важно знать

Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції

Перегляд за апеляційною скаргою або поданням рішен­ня місцевого господарського суду здійснює апеляційний гос­подарський суд, повноваження якого поширюються на тери­торію знаходження відповідного місцевого господарського суду.

Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції

Перегляд за апеляційною скаргою рішень та ухвал міс­цевого господарського суду здійснює апеляційний господар­ський суд, повноваження якого поширюються на територію знаходження відповідного місцевого господарського суду.

Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання

Апеляційна скарга подається, а апеляційне подання вно­ситься, протягом десяти днів з дня прийняття рішення місце­вим господарським судом, а у разі якщо у судовому засідан­ні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рі­шення - з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги (подання) можливе протягом трьох місяців з дня прийняття рішення місцевим господарським судом.

Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого гос­подарського суду протягом десяти днів, а на ухвалу місцево­го господарського суду - протягом п'яти днів з дня їх оголо­шення місцевим господарським судом. У разі якщо в судо­вому засіданні було оголошено лише вступну та резолютив­ну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Апеляційна скарга, яка подана після закінчення строків, установлених цією статтею, залишається без розгляду, як­що апеляційний господарський суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для відновлення строку, про що постановляється ухвала. Розгляд заяви особи про понов­лення строку на подання апеляційної скарги здійснюється одним із суддів колегії суддів апеляційного господарського суду, склад якої визначений при реєстрації справи відповід­но до положень частини четвертої статті 91 цього Кодексу.

Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги (подання)

Апеляційна скарга (подання) подається (вноситься) у письмовій формі і повинна містити:

1)найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга (подання);

2)найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення;

3)вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу (подання), а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково;

4) перелік документів, доданих до скарги (подання).

Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скар­гу або її представником.

До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається у письмовій формі і повин­на містити:

1)найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга;

2)найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення;

3)вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково;

4) перелік документів, доданих до скарги.

Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її представником.

До скарги додаються докази сплати державного мита надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги (подання) сторонам у справі

Особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншій сто­роні у справі копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у сторони відсутні.

Прокурор, який вносить апеляційне подання, надсилає сторонам по справі його копію і копії доданих до неї доку­ментів, які відсутні у справі.

Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі

Особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншій стороні у справі копію цієї скарги і доданих до неї документів які у сторони відсутні.

Прокурор, який подає апеляційну скаргу, надсилає сторонам по справі її копію і копії доданих до неї документів, як відсутні у справі.

Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу (подання)

Сторона у справі, отримавши апеляційну скаргу (подан­ня), має право надіслати відзив на неї апеляційній інстанції і особі, яка подала скаргу (подання).

Відсутність відзиву на апеляційну скаргу (подання) не пе­решкоджає перегляду рішення місцевого господарського суду.

Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу

Сторона у справі, отримавши апеляційну скаргу, має право надіслати відзив на неї апеляційній інстанції і особі яка подала скаргу.

Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкод має перегляду рішення місцевого господарського суду.

Стаття 97. Повернення апеляційної скарги (подання)

Апеляційна скарга (подання) не приймається до розгля­ду і повертається апеляційним господарським судом, якщо:

1)апеляційна скарга (подання) підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено:

2)до скарги (подання) не додано доказів надсилання її копії іншій стороні (сторонам);

3)до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;

4)скаргу (подання) подано після закінчення строку, вста­новленого для п подання, без клопотання про відновлення цього строку;

5)до винесення ухвали про прийняття скарги (подання) до провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про п відкликання.

Про повернення апеляційної скарги (подання) виносить­ся ухвала.

На ухвалу про повернення апеляційної скарги (подання) може бути подана касаційна скарга.

Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 частини першої цієї статті, сторона у справі має право пов­торно подати апеляційну скаргу, а прокурор внести апеля­ційне подання у загальному порядку.

Стаття 97. Повернення апеляційної скарги

Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається апеляційним господарським судом, якщо:

1)апеляційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;

2)до скарги не додано доказів надсилання її копії іншії; стороні (сторонам);

3)до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;

4)скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку;

5)до винесення ухвали про прийняття скарги до провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.

Про повернення апеляційної скарги виноситься ухвала.

На ухвалу про повернення апеляційної скарги може буле подана касаційна скарга.

Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2 і Ј частини першої цієї статті, апеляційна скарга може бути по дана повторно.

Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги (подання)

Про прийняття апеляційної скарги (подання) до провад­ження апеляційний господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги (подан­ня).

Ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи або вступив у розгляд справи.

Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги

Про прийняття апеляційної скарги до провадження апеляційний господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги. Питання про прийняття апеляційної скарги до провадження або про відмову } прийнятті до провадження апеляційний господарський суд вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження апеляційної скарги.

Ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи або вступив у розгляд справи.

Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги (подання)

В апеляційній інстанції справи переглядаються за прави­лами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.

Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги

В апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.

Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги (подання)

Особа, яка подала апеляційну скаргу (подання), має пра­во відмовитися від неї до винесення постанови.

Апеляційний господарський суд має право не приймати відмову від скарги з підстав, визначених у частині шостій статті 22 цього Кодексу.

Про прийняття відмови від скарги (подання) апеляційний господарський суд виносить ухвалу, якщо рішення місцево­го господарського суду не оскаржено іншою стороною.

Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмо­витися від неї до винесення постанови.

Апеляційний господарський суд має право не приймати відмову від скарги з підстав, визначених у частині шостій статті 22 цього Кодексу.

Про прийняття відмови від скарги апеляційний господар­ський суд виносить ухвалу, якщо рішення місцевого госпо­дарського суду не оскаржено іншою стороною.

Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції

У процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і обгрун­тованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядають­ся вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інс­танції.

Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції

У процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядають­ся вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інс­танції.

Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги (подання)

Апеляційна скарга (подання) на рішення місцевого гос­подарського суду розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою (подан­ням) в апеляційну інстанцію.

Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги

Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду розглядається у двомісячний строк з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження.

Апеляційна скарга на ухвалу місцевого господарського суду розглядається протягом п'ятнадцяти днів з дня поста­новлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до про­вадження.

Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанції

Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляцій­ної скарги (подання) має право:

1)залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а скаргу (подання) без задоволення;

2)скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення;

3)скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду пов­ністю або частково;

4)змінити рішення.

Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанції

Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляцій­ної скарги має право:

1)залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а скаргу без задоволення;

2)скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення;

3)скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду пов­ністю або частково;

4)змінити рішення.

Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції

За наслідками розгляду апеляційної скарги (подання) апеляційний господарський суд приймає постанову.

У постанові мають бути зазначені:

1)найменування апеляційного господарського суду, який розглянув апеляційну скаргу, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;

2)найменування сторін і найменування особи, яка пода­ла скаргу (подання);

3)найменування місцевого господарського суду, рішен­ня якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішен­ня, прізвища судді (суддів);

4)стислий виклад суті рішення місцевого господарсько­го суду;

5)підстави, з яких порушено питання про перегляд рі­шення;

6)доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу (по­дання);

7)обставини справи, встановлені апеляційною інстанці­єю, доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи ін­ші докази, мотиви застосування законів та інших нормативно-правових актів;

8)у разі скасування або зміни рішення місцевого госпо­дарського суду - доводи, за якими апеляційна інстанція не погодилась з висновками суду першої інстанції;

9)висновки за результатами розгляду апеляційної скар­ги (подання);

10)новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиден­ний строк з дня 11 прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції

За наслідками розгляду апеляційної скарги апеляційний господарський суд приймає постанову.

У постанові мають бути зазначені:

1)найменування апеляційного господарського суду, який розглянув апеляційну скаргу, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;

2)найменування сторін і найменування особи, яка пода­ла скаргу;

3)найменування місцевого господарського суду, рішен­ня якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішен­ня, прізвища судді (суддів);

4)стислий виклад суті рішення місцевого господарсько­го суду;

5)підстави, з яких порушено питання про перегляд рі­шення;

6)доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу;

7)обставини справи, встановлені апеляційною інстанці­єю, доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи ін­ші докази, мотиви застосування законів та інших нормативно-правових актів;

8)у разі скасування або зміни рішення місцевого госпо­дарського суду - доводи, за якими апеляційна інстанція не погодилась з висновками суду першої інстанції;

9)висновки за результатами розгляду апеляційної скар­ги;

10)новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова надсилається сторонам у справі в триденний строк з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено: у касаційному порядку.

Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду

Ухвали місцевого господарського суду можуть бути ос­каржені в апеляційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платос­проможності боржника або визнання його банкрутом".

•Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду

апеляційних скарг на рішення місцевого господарського суДУ

Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, зазначені у цьому Кодексі та Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання йо­го банкрутом'.

У випадках скасування апеляційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про пору­шення справи про банкрутство, про повернення позовної за­яви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупи­нення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа передається на розгляд місцевого господарського суду.

Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду

Окремо від рішення місцевого господарського суду мо­жуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали місце­вого господарського суду:

1)про вжиття запобіжних заходів, відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, залишення без змін ухвали про вжиття запобіжних заходів, зміну чи скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів;

2)про повернення позовної заяви;

3)про відмову у прийнятті позовної заяви;

4)про передачу справи за підсудністю;

5)про забезпечення позову, скасування забезпечення позову;

6)про зупинення провадження у справі;

7)про припинення провадження у справі;

8)про залишення позову без розгляду;

9)про затвердження мирової угоди;

10)у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру­том";

11)про відмову прийняти додаткове рішення, ухвалу;

12)про роз'яснення чи відмову у роз'ясненні рішення, ух­вали;

13)про внесення виправлень у рішення, ухвалу;

14)про повернення заяви про перегляд судового рішен­ня за нововиявленими обставинами;

15)окрема;

16)додаткова;

17)про поновлення пропущеного строку для пред'явлен­ня наказу до виконання;

18)про внесення виправлень до наказу, визнання нака­зу таким, що не підлягає виконанню;

19)про видачу дубліката наказу або відмову у його вида­чі;

20)про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови, зміни способу та порядку їх виконання;

21)про розгляд скарг на дії (бездіяльність) органів Дер­жавної виконавчої служби.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скар­ги на рішення суду. У разі подання апеляційної скарги на ух­валу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, місцевий господарський суд повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

У разі подання апеляційної скарги на ухвали місцевого господарського суду, передбачені пунктами 1, 5, 10-21 час­тини першої цієї статті, до суду апеляційної інстанції переда­ються лише копії матеріалів, необхідних для розгляду скар­ги. У разі необхідності апеляційний господарський суд може витребувати також копії інших матеріалів справи.

Подання апеляційних скарг на ухвали місцевого госпо­дарського суду не перешкоджає продовженню розгляду справи цим судом.

Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду

апеляційних скарг на рішення місцевого господарського суду.

Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, зазначені у цьому Кодексі та Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання йо­го банкрутом".

У випадках скасування апеляційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про пору­шення справи про банкрутство, про повернення позовної за­яви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупи­нення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа передається на розгляд місцевого господарського суду.

Стаття 107. Право касаційного оскарження

Сторони у справі мають право подати касаційну скаргу, а прокурор касаційне подання на рішення місцевого госпо­дарського суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційного суду. Касаційну скаргу мають право подати та­кож особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав і обов'язків.

Стаття 107. Право касаційного оскарження

Сторони, прокурор, треті особи, особи, які не брали учас­ті у справі, але щодо яких суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право подати касаційну скаргу на:

1)рішення місцевого господарського суду після їх перег­ляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційно­го розгляду;

2)ухвали місцевого господарського суду, зазначені в частині першій статті 106 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного госпо­дарського суду, ухвалені за результатами апеляційного роз­гляду.

Стаття 108. Касаційна інстанція

Вищий господарський суд України переглядає за каса­ційною скаргою (поданням) рішення місцевого господар­ського суду та постанови апеляційного господарського суду.

Стаття 108. Касаційна інстанція

Судом касаційної інстанції є Вищий господарський суд України.

Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги (подання)

Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) до Ви­щого господарського суду України через місцевий чи апеля­ційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рі­шення чи постанову.

Місцевий або апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення або постанову, зобов'язаний надіслати скаргу (подання) разом зі справою до Вищого гос­подарського суду України у п'ятиденний строк з дня п над­ходження.

Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги

Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України через апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову.

Апеляційний господарський суд зобов'язаний невідклад­но надіслати скаргу разом зі справою до Вищого господар­ського суду України.

Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання)

Касаційна скарга (подання) може бути подана (внесена) протягом одного місяця з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господар­ського суду законної сили.

Стаття 110. Строк подання касаційної скарги

Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання рішенням місцевого господарського су­ду чи постановою апеляційного господарського суду закон­ної сили.

Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги (подання)

Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) у письмовій формі і повинна містити:

1)найменування касаційної інстанції;

2)найменування місцевого або апеляційного господар­ського суду, судове рішення якого оскаржується, номер справи та дату прийняття рішення або постанови;

3)найменування особи, що подає скаргу (подання), та ін­шої сторони (сторін) у справі;

4)вимоги особи, що подала скаргу (подання), із зазна­ченням суті порушення -або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;

5)перелік доданих до скарги (подання) документів.

Не допускаються посилання у касаційній скарзі (поданні) на недоведеність обставин справи.

Касаційна скарга підписується особою, яка подала скар­гу або п уповноваженим представником.

До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги

Касаційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:

1)найменування касаційної інстанції;

2)найменування місцевого або апеляційного господар­ського суду, судове рішення якого оскаржується, номер справи та дату прийняття рішення або постанови;

3)найменування особи, що подає скаргу, та іншої сторо­ни (сторін) у справі;

4)вимоги особи, що подала скаргу, із зазначенням суті порушення або неправильного застосування норм матері­ального чи процесуального права;

5)перелік доданих до скарги документів.

Не допускаються посилання у касаційній скарзі на недоведеність обставин справи.

Касаційна скарга підписується особою, яка подала скар­гу або її уповноваженим представником.

До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі.


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Популярное
 • У випадку бездіяльності слідчого суддя за клопотанням учасника провадження встановлює конкретний строк для проведення процесуальної дії, стаття 114 КПК України (Жовтневий районний суд м. Харкова від 18 березня 2016р., суддя Федюшин М.В)
 • Нетверезий “коп” дістав пiстoлeт та виcтpілив чоловіку у спину, за те що той зробив поліцейському зауваження
 • ВССУ: Узагальнення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування» (станом на 12 січня 2017р.)
 • Найден тайный склад табачных контрабандистов (ФОТО)
 • Сім'я нового голови НБУ Шевченка заборгувала за комуналку 1,2 млн гривень
 • СБУ задержала на границе бывшего замдиректора завода имени Малышева c 55 медалями
 • На Харковщине сгорела иномарка. Возможен поджог (фото)
 • На Одесской таможне трое руководителей погорели на взятках
 • В Харькове прошел рейд по ночным клубам, барам и ресторанам (видео, фото)
 • ГЛАВВРАЧА ХАРЬКОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОДОЗРЕВАЮТ В ХАЛАТНОСТИ С УЩЕРБОМ ПОЧТИ НА 3 МИЛЛИОНА ГРИВЕН

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .