Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до Господарського процесуального кодексу України. Частина 4
Категория: Важно знать

Стаття 113. Порядок і строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Судове рішення господарського суду може бути перегля­нуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, поданням прокурора не пізніше двох місяців з дня встанов­лення обставин, що стали підставою для перегляду судово­го рішення.

Заява, подання прокурора подаються стороною до гос­подарського суду, який прийняв судове рішення.

Заявник зобов'язаний надіслати іншим сторонам копії заяви та доданих до неї документів.

До заяви додаються документи, що підтверджують на­діслання копії заяви іншим сторонам, та документ про спла­ту державного мита.

Заява, подання прокурора чи його заступника до розгля­ду не приймаються і повертаються заявникові у таких випад­ках:

1)подання після закінчення встановленого строку без клопотання про його відновлення або відхилення такого кло­потання господарським судом;

2)подання без доказів надіслання копії заяви і доданих до неї документів іншим сторонам;

3)відсутності доказів сплати державного мита у порядку і розмірі, встановлених законодавством.

Про повернення заяви виноситься ухвала, яку може бути оскаржено.

Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Судове рішення господарського суду може бути перегля­нуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, прокурора, третіх осіб, поданою протягом одного місяця з дня встановлення обставин, що стали підставою для перег­ляду судового рішення.

Строк для подання заяви про перегляд судових рішень господарського суду у зв'язку з нововиявленими обставина­ми обчислюється:

1)у випадку, установленому пунктом 1 частини другої статті 112 цього Кодексу, - з дня встановлення обставин, що мають істотне значення для справи;

2)у випадках, встановлених пунктами 2, 3 частини дру­гої статті 112 цього Кодексу, - з дня, коли вирок у криміналь­ній справі набрав законної сили;

3)у випадку, встановленому пунктом 4 частини другої статті 112 цього Кодексу, - з дня набрання законної сили су­довим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, які підлягають перегляду;

4)у випадку, встановленому пунктом 5 частини другої статті 112 цього Кодексу, - з дня ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення.

Заява про перегляд судового рішення подається до гос­подарського суду, який прийняв судове рішення, де вона ре­єструється з дотриманням порядку, передбаченого частина­ми другою, третьою статті 2-1 цього Кодексу.

Заявник зобов'язаний надіслати іншим сторонам копії заяви та доданих до неї документів.

До заяви додаються документи, що підтверджують на­діслання копії заяви іншим сторонам, та документ про спла­ту державного мита.

Заява про перегляд судового рішення господарського суду за нововиявленими обставинами до розгляду не прий­мається і повертається заявникові у разі:

1) подання заяви після закінчення встановленого строку без клопотання про його відновлення або відхилення такого клопотання господарським судом;

2)подання заяви без доказів надіслання копії заяви і до­даних до неї документів іншим сторонам;

3)відсутності доказів сплати державного мита у порядку і розмірі, встановлених законодавством.

Про повернення заяви виноситься ухвала, яку може бути оскаржено.

Стаття 113-1. Прийняття заяви (подання) про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Про прийняття заяви, подання прокурора про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами госпо­дарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду заяви чи подання.

Ухвала надсилається відповідно сторонам у справі та «прокурору, який брав участь у справі чи вніс подання.

Стаття 113-1. Прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Про прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду заяви чи подання.

Ухвала надсилається відповідно сторонам у справі та прокурору, який брав участь у справі чи подав заяву про пе­регляд рішення за нововиявленими обставинами.

Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом першої інстанції, переглядаються господарським су­дом. який прийняв ці судові рішення.

Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої інстанції, здійснюєть­ся судом тієї інстанції, яким змінено або прийнято нове судо­ве рішення.

Заява, подання прокурора про перегляд рішення, ухва­ли, постанови за нововиявленими обставинами розгляда­ються господарським судом у судовому засіданні у місячний істрок з дня їх надходження.

Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у спра­ві, не є перешкодою для розгляду заяви.

За результатами перегляду судового рішення прийма­ються:

1)рішення - у разі зміни або скасування рішення;

2)постанова - у разі зміни або скасування постанови;

3)ухвала - у разі зміни чи скасування ухвали або зали­шення рішення, ухвали, постанови без змін.

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, надсилаються сторонам, прокурору у п'ятиденний строк з дня їх прийняття.

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть бути переглянуті на загальних підставах.

У разі скасування судового рішення за результатами йо­го перегляду за нововиявленими обставинами справа роз­глядається господарським судом за правилами, встановле­ними цим Кодексом.

Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом першої інстанції, переглядаються господарським су­дом, який прийняв ці судові рішення.

Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої інстанції, здійснюєть­ся судом тієї інстанції, яким змінено або прийнято нове судо­ве рішення.

Заява про перегляд рішення, ухвали, постанови за ново- виявленими обставинами розглядаються господарським су­дом у судовому засіданні у місячний строк з дня їх надход­ження.

Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у спра­ві, не є перешкодою для розгляду заяви.

За результатами перегляду судового рішення прийма­ються:

1)рішення - у разі зміни або скасування рішення;

2)постанова - у разі зміни або скасування постанови;

3)ухвала - у разі зміни чи скасування ухвали або зали­шення рішення, ухвали, постанови без змін.

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, надсилаються сторонам, прокурору у п'ятиденний строк з дня їх прийняття.

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть бути переглянуті на загальних підставах.

У разі скасування судового рішення за результатами йо­го перегляду за нововиявленими обставинами справа роз­глядається господарським судом за правилами, встановле­ними цим Кодексом.

Стаття 121. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови

При наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця, за поданням прокурора чи його зас­тупника або за своєю ініціативою господарський суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розгля­дає це питання у судовому засіданні з викликом сторін, про­курора чи його заступника і у виняткових випадках, залеж­но від обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, постанови, змінити спосіб та по­рядок їх виконання.

При відстрочці або розстрочці виконання рішення, ухва- Іли, постанови господарський суд на загальних підставах мо­же вжити заходів до забезпечення позову.

Про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухва­ли, постанови, зміну способу та порядку їх виконання вино­ситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому

Стаття 121. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови

При наявності обставин, що ускладнюють виконання рі­шення або роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця, прокурора чи його заступника або за своєю ініціативою господарський суд, який видав вико­навчий документ, у десятиденний строк розглядає це питан­ня у судовому засіданні з викликом сторін, прокурора чи йо­го заступника і у виняткових випадках, залежно від обста­вин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, постанови, змінити спосіб та порядок їх ви­конання.

При відстрочці або розстрочці виконання рішення, ухва­ли, постанови господарський суд на загальних підставах мо­же вжити заходів до забезпечення позову.

Про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухва­ли, постанови, зміну способу та порядку їх виконання вино­ситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому

 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
 • "Хроники судьи Мороко, Харьковский окружной административный суд. Начало"
 • Считай свои беды благом
 • Очевидное невероятное. Красота судей не всегда спасет мир. Харьковский окружной административный суд. Смотрим на очевидное, поражаемся, что оно невероятное. "Все пучком".
 • Очевидное невероятное. Красота судей не всегда спасет мир. Харьковский окружной административный суд. Смотрим на очевидное, поражаемся, что оно невероятное. "Все пучком".
 • Так готувалися газом торгувати на ТЦ Барабашова, що власники ТОВ «КОСМО МОЛ» поспішили на газовій трубі побудувати 26 магазинів
 • щодо незаконно­го відчуження земельної ділянки, на думку заявника, дитячого табору «Чайка»
 • ХОБФ "Робін Гуд"
 • "Хроники судьи Мороко, Харьковский окружной административный суд. Начало"
 • ЄСІТС: чи готовий український суд стати електронним
 • ГБР и СБУ проводят обыски у сотрудников штаба "Батькивщины"

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .