Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Реалізація особою свободи на вибір захисника своїх прав
Категория: Правовой ликбез

altКонституційні права людини та громадянина — це основні права, встановлені та гарантовані Конституцією України, які базуються на концепції прав людини, визначеній у міжнародно-правових документах: Загальній декларації прав людини 1948 р., Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 р. і Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966 р., Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та Протоколах до неї (№№ 1, 2, 4, 7, 11) та інших, які встановлюють загальноправові стандарти прав і свобод людини1.
 
Вищезазначені міжнародно-правові акти встановлюють стандарти загальнолюдських показників прав людини, до досягнення яких заохочуються або ж зобов'язуються держави. Визнання міжнародних стандартів прав людини в науковій літературі розглядається як історичне надбання суспільного розвитку, а також процес накопичення позитивного досвіду в галузі прав людини, що потребує глибокого вивчення, усвідомлення, пропагування та імплементації у норми українського законодавства, а також створення умов для їх реалізації.
 
Проблемам прав людини та їх реалізації присвячено ряд наукових праць відомих українських та зарубіжних вчених, зокрема Ю. Шемшученка, Н. Карпачової, Т. Костецької, Т. Мілової, В. Лєбєдєва, Є. Лукашевої та інших.
 
У правовій державі має панувати закон, а не інтереси осіб, у руках яких у певний момент перебуває влада; функції держави полягають у регулюванні відносин між усіма суб'єктами права на основі закону, саме так характеризується дотримання державою принципу верховенства права.
 
Неухильне дотримання принципів верховенства права та верховенства закону покликане забезпечити права і свободи людини у всіх сферах життя, а з боку громадян — повагу до законів та органів влади.
 
За такого розуміння сила держави законна лише в тому разі, якщо вона застосовується у суворій відповідності із правом, якщо вона цілковито слугує йому. При цьому закон, зобов'язуючи окремого громадянина до дотримання загальноприйнятих правил поведінки, водночас чітко окреслює межі прерогатив держави стосовно індивідуальної свободи.
 
Правова форма діяльності органів державної влади є діяльністю легітимною не тільки тому, що органи влади формуються у відповідності із правовими процедурами, а й тому, що забезпечує права та свободи людини. Правова держава передбачає, що підзаконність державної влади (принцип верховенства закону) доповнюється визнанням за окремою особою невід'ємних і невідчужуваних прав. Принцип верховенства права означає, що для правової держави необхідно, але зовсім не достатньо, щоб усі, зокрема і сама держава, дотримувались законів. Необхідно, щоб ці закони були правовими, виражали загальну і рівну для всіх міру (норму) свободи людини.
 
Законотворчий процес і практика правозастосування показують, що реалізація принципу верховенства права на сьогодні стикається з рядом проблем. Насамперед поширеним явищем є нерозуміння самого принципу верховенства права, його ототожнення з радянським принципом верховенства позитивного закону. Часто застосовуються закони, які жодним чином не вписуються в концепцію природного права, відірвані від природних прав і свобод людини, порушують їх. Громадяни часто не можуть реалізувати свої права лише через відсутність чіткого закріплення відповідних прав у законах та підзаконних актах, через неоднозначність норм або ж через відсутність механізмів реалізації тих прав, які задекларовані у законах.
 
У Конституції України закріплені основні права і свободи людини та громадянина, реалізація яких гарантується державою. Комплекс закріплених у розділі II Конституції України прав, свобод та обов'язків людиКПК України. Адвокат вправі приступити до виконання вимог ст. 47 КПК України лише при наявності постанови про призначення адвоката слідчим, прокурором, органом дізнання, ухвали, постанови суду, про що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, адвокатське об'єднання і черговий адвокат цими органами негайно повідомляються2. В цьому випадку адвокатом, який не є членом адвокатського об'єднання, пред'являється угода, а адвокатом — членом адвокатського об'єднання — ордер.
 
На нашу думку, в роз'ясненні досить чітко та зрозуміло визначено обов'язок адвокатів незалежно від їх належності до адвокатських об'єднань здійснювати захист прав та свобод особи, в тому числі за дорученням керівника адвокатського об'єднання, виконувати вимоги ст. 47 КПК України.
 
Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Отже, ця норма закріпила свободу кожної особи (фізичної та юридичної) вільно обирати захисника своїх прав. Свобода людини — це спосіб її можливої та дозволеної поведінки в суспільстві. Як і права людини, свободи — це соціальне благо суспільства, визначальний показник ступеня демократизму суспільства і держави, зокрема правової держави і громадянського суспільства3.
 
Чинне процесуальне законодавство України не містить терміна "захисник", а вживає поняття "представництво в суді". Представниками сторін і третіх осіб, крім представників за законом, можуть бути також адвокати.
 
Поняття "захисник" вживається лише в кримінальному процесі, а саме — ст. 44 КПК України визначає, що захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом, уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого та надавати їм необхідну юридичну допомогу при провадженні у кримінальній справі.
 
Як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, а також як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, його опікуни або піклувальники.
 
Захисник допускається до участі в справі на будь-якій стадії процесу. Близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники в якості захисників допускаються до участі в справі з моменту пред'явлення обвинуваченому для ознайомлення матеріалів досудового слідства.
 
Із аналізу цієї норми виникає питання, яких осіб мав на увазі законодавець, закріпивши поняття "... інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи... "?
 
Відповідно до Рішення Конституційного Суду України відКПК України. Адвокат вправі приступити до виконання вимог ст. 47 КПК України лише при наявності постанови про призначення адвоката слідчим, прокурором, органом дізнання, ухвали, постанови суду, про що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, адвокатське об'єднання і черговий адвокат цими органами негайно повідомляються2. В цьому випадку адвокатом, який не є членом адвокатського об'єднання, пред'являється угода, а адвокатом — членом адвокатського об'єднання — ордер.
 
На нашу думку, в роз'ясненні досить чітко та зрозуміло визначено обов'язок адвокатів незалежно від їх належності до адвокатських об'єднань здійснювати захист прав та свобод особи, в тому числі за дорученням керівника адвокатського об'єднання, виконувати вимоги ст. 47 КПК України.
 
Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Отже, ця норма закріпила свободу кожної особи (фізичної та юридичної) вільно обирати захисника своїх прав. Свобода людини — це спосіб її можливої та дозволеної поведінки в суспільстві. Як і права людини, свободи — це соціальне благо суспільства, визначальний показник ступеня демократизму суспільства і держави, зокрема правової держави і громадянського суспільства3.
 
Чинне процесуальне законодавство України не містить терміна "захисник", а вживає поняття "представництво в суді". Представниками сторін і третіх осіб, крім представників за законом, можуть бути також адвокати.
 
Поняття "захисник" вживається лише в кримінальному процесі, а саме — ст. 44 КПК України визначає, що захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом, уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого та надавати їм необхідну юридичну допомогу при провадженні у кримінальній справі.
 
Як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, а також як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, його опікуни або піклувальники.
 
Захисник допускається до участі в справі на будь-якій стадії процесу. Близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники в якості захисників допускаються до участі в справі з моменту пред'явлення обвинуваченому для ознайомлення матеріалів досудового слідства.
 
Із аналізу цієї норми виникає питання, яких осіб мав на увазі законодавець, закріпивши поняття "... інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи... "?
 
Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 р. № 13-рп/2000 у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника), положення частини першої статті 59 Конституції України про те, що "кожен є вільним у виборі захисника своїх прав", в аспекті конституційного звернення громадянина Солдатова Г. І. треба розуміти як конституційне право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного при захисті від обвинувачення та особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, з метою отримання правової допомоги вибирати захисником своїх прав особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Положення частини другої статті 59 Конституції України про те, що "для забезпечення права на захист від обвинувачення... в Україні діє адвокатура", треба розуміти як одну із конституційних гарантій, що надає підозрюваному, обвинуваченому і підсудному можливість реалізувати своє право вільно вибирати захисником у кримінальному судочинстві адвоката — особу, яка має право на заняття адвокатською діяльністю4.
 
Як зазначено в ч. З ст. 44 КПК і роз'ясненнях, викладених у пункті 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 8 "Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві", повноваження захисника на участь у справі повинні бути підтверджені:
 
а) адвоката, який є членом адвокатського об'єднання, — свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю та ордером адвокатського об'єднання про наявність угоди чи доручення на участь у справі;
 
б) адвоката, який не є членом адвокатського об'єднання, — свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю та угодою чи дорученням на участь у справі;
 
в) інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто або за дорученням юридичної особи, — документами, визначеними спеціальним законом, яким цим особам надано право брати участь у кримінальному судочинстві як захисникам, а також угодою або дорученням юридичної особи.
 
Рішення про допуск захисника до участі в справі приймають відповідно слідчий, прокурор, суд. Отже, за такого становища визначати, чи є юрист "фахівцем у галузі права", будуть саме вони. Жодної процедури спростування рішення щодо невизнання особи "фахівцем у галузі права" не передбачено.
 
При вирішенні питання про наявність у фахівців в галузі права повноважень на здійснення захисту в кримінальній справі належить також з'ясовувати, яким саме законом їм надано право брати участь у кримінальному судочинстві як захисникам.
 
У зазначеній постанові визнано правильною практику тих судів, які за відсутності спеціального закону не допускають таких фахівців до здійснення захисту в кримінальних справах.
 
Отже, на практиці існує чітко визначене правило, що до захисту особи в кримінальному процесі допускається лише адвокат, який має свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю і свої повноваження підтверджує ордером адвокатського об'єднання або угодою із підзахисним, оскільки таке право їм надано Законом України від 19 грудня 1992 р. "Про адвокатуру".
Чи не суперечить це нормам Конституції і чи не обмежує свободи особи на вільний вибір захисника?
 
На нашу думку, така практика застосування судами та слідчими органами норми ст. 59 Конституції України та ст. 44 КПК України обстоює інтереси підзахисного, оскільки для захисту його прав може бути допущена особа, кваліфікаційний рівень якої належним чином підтверджено. Однак в Україні вкрай необхідно прийняти закон, яким визначити поняття та статус "фахівця в сфері права" для того, щоб особи, які мають юридичний фах, займаються юридичною практикою, компетентні у веденні відповідних категорій справ, мали змогу реалізовувати свої конституційні права та свободи.
 
1 Див.: Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. Ю. С. Шемшученка. — К., 2007. - С. 385.
 
2 Див.: Роз'яснення про обов'язковість виконання адвокатами вимог ст. 47 Кримінально-процесуального кодексу України, затверджене рішенням ВККА від 18 квітня 2008 р. № V/4-85 // Вісник ВККА. — 2010. — № 3. — С. 53.
 
3 Див.: Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні / За ред. Ю. С. Шемшученка. — К., 2008. — С. 22.
 
4 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень етапі 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 р. № 13-рп/2000 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2010. — № 4. — С. 95—103.
 

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 Apcroseser, 27 февраля 2013 04:56
zithromax z pak price many pills zithromax do you need <a href=http://www.freewebs.com/leathalxpmods/apps/profile/106579777/#buy-zithromax
-spain>buy zithromax z pack</a> buy zithromax no prescription <a href=http://www.freewebs.com/onlineinsurancecontinuingeducation/apps/profile/106
579872/#generic-equivalent-of-zithromax>where to buy zithromax online cheap</a> 250 mg zithromax for chlamydia <a href=http://www.freewebs.com/onlineinsurancejobs/apps/profile/106579882/#to-buy-
zithromax>azithromycin 250 mg en espanol</a> what store can i buy zithromax <a href=http://www.freewebs.com/whateveryouwant2say/apps/profile/106580431/#price-o
f-zithromax>z pak online order</a> azithromycin 250 mg greenstone <a href=http://www.freewebs.com/americanpestmanagement/apps/profile/106580706/#orde
r-azithromycin-zithromax>buy zithromax online worldwide</a> can zithromax be taken for strep throat buy zithromax without rx
 
 
 Abredanfai, 4 марта 2013 07:19
doxycycline hyclate used treat urinary tract infections doxycycline price in canada <a href=http://terchae.eklablog.fr/#buying-doxycycline-africa>buy over the counter doxycycline</a> cost of doxycycline 100mg <a href=http://lietruf.lo.gs/#buy-doxycycline-chlamydia>buy doxycycline online uk</a> doxycycline hyclate 100 mg weight loss <a href=http://prevmu.eklablog.com/#buy-doxycycline-at-walmart>where to purchase doxycycline</a> ic doxycycline hyclate 100 mg wsw <a href=http://apet.eklablog.net/#buy-doxycycline-indonesia>doxycycline online no prescription uk</a> what does doxycycline monohydrate 100mg treat <a href=http://traver.eklablog.com/#buy-doxycycline-capsules>cheap doxycycline online</a> doxycycline hyclate 100 mg twice daily doxycycline 50 mg caps

how long does azithromycin 250 mg stay in your system taking azithromycin out of order <a href=http://www.freewebs.com/ptsparagonmusic/apps/profile/106579154/info/#buy-az
ithromycin-boots>buy cheap azithromycin online</a> azithromycin buy uk <a href=http://vitaluna.webs.com/apps/profile/106579302/#azithromycin-liquid-buy-on
line>what is azithromycin generic for</a> azithromycin sale online <a href=http://www.freewebs.com/personaldiary-friends/apps/profile/106579334/#buyin
g-azithromycin-500mg>what is azithromycin 250mg tablets 6 pack used for</a> cost of azithromycin 250 mg <a href=http://kandaradio.webs.com/apps/profile/106579317/#azithromycin-doxycycline
-buy>buy azithromycin ophthalmic solution</a> para que se usa azithromycin 250 mg <a href=http://www.freewebs.com/werclowns/apps/profile/106579170/#azithromycin-susp
ension-buy>price of azithromycin in the philippines</a> buy azithromycin boots azithromycin tablets 250 mg used
 
 
 Cornlifehic, 7 марта 2013 22:02
amor curiosidad prozac dudas online espanol 20 mg prozac every other day <a href=http://guiswer.lo.gs/#buy-prozac-no-prescription>average cost prozac prescription</a> fluoxetine hcl 10 mg caps <a href=http://bobssa.ek.la/#buy-prozac-at-walmart>prescription prozac price</a> generic drug for prozac <a href=http://knowen.eklablog.fr/#prozac-where-to-buy>buy prozac in internet</a> upping prozac 10mg 20 mg <a href=http://breakming.eklablog.com/#prozac-generics>generic fluoxetine vs prozac</a> amor curiosidad prozac y dudas ver online <a href=http://inbay.revolublog.com/#prescription-prozac-price>buy fluoxetine online india</a> who makes generic prozac ver amor curiosidad prozac y dudas online
 
 
 Siomilafa, 8 марта 2013 14:46
para que sirve flagyl 500 mg pastillas flagyl 500 mg tab <a href=http://lorbarlehense.webs.com/apps/profile/106581740/#flagyl-250-mg-online&
gt;need to order flagyl</a> generic flagyl 500 mg <a href=http://sagefilmstudios.webs.com/apps/profile/106581751/#buy-metronidazole-o
nline-uk>flagyl 400 mg what is it used for</a> farmaco generico flagyl <a href=http://ice49man.webs.com/apps/profile/106581566/#order-generic-flagyl>fl
agyl 500 mg for yeast infection</a> what does flagyl 400 mg treat <a href=http://infinitycoalition.webs.com/apps/profile/106581519/#order-flagyl-onli
ne-next-day-delivery>flagyl 500 mg metronidazol para que sirve</a> how much does flagyl cost at walmart <a href=http://www.freewebs.com/requiemknights/apps/profile/106581484/#generic-medi
cine-flagyl>buy flagyl gel online</a> order generic flagyl costo flagyl 250

buy flagyl canada metronidazole 500 mg what is it for <a href=http://www.everyoneweb.fr/mayso/#metronidazole-generic-for-flagyl>metron
idazole flagyl buy</a> flagyl 400 mg tablets <a href=http://www.everyoneweb.com/sgemrup/#where-to-buy-flagyl-in-uk>generic of flagyl</a> what is flagyl pills used for <a href=http://www.everyoneweb.fr/elfo/#flagyl-500-mg-generic>flagyl 500 mg three times daily</a> flagyl 500 mg c'est quoi <a href=http://www.everyoneweb.com/laumi/#flagyl-buy-no-prescription>flagyl how to buy</a> flagyl 500 mg pour chien <a href=http://www.everyoneweb.com/pabcorn/#tab-flagyl-400-mg>order flagyl cheap</a> flagyl metronidazol comprimidos 500 mg flagyl for dogs no prescription
 
 
 Brunefcovi, 9 марта 2013 15:00
cost of 40 mg prozac fluoxetine generic vs prozac <a href=http://knowen.eklablog.fr/#generic-names-prozac>buying prozac online</a> makes best generic prozac <a href=http://awmar.eklablog.net/#fluoxetine-hydrochloride-generic>buy prozac uk online</a> 40mg prozac and 300 mg wellbutrin <a href=http://guiswer.lo.gs/#buy-prozac-generic>order cheap prozac online</a> fluoxetine 20 mg cost <a href=http://guicdis.eklablog.com/#prozac-to-buy-online-in-uk>20 mg prozac vs 40 mg</a> prozac generic buy <a href=http://bobssa.ek.la/#buy-prozac-from-mexico>fluoxetine 20 mg buy</a> generic prozac cheap where to buy prozac in uk
 
 
 Timemxyres, 26 марта 2013 23:38
doxycycline 100 mg drug interactions average price for doxycycline <a href=http://flavors.me/highcon#buy-doxycycline-monohydrate>doxycycline order canada</a> what's the difference between doxycycline monohydrate and doxycycline hyclate <a href=http://flavors.me/rockredc#cheapest-place-to-buy-doxycycline>doxycycline
order online no prescription</a> doxycycline hyclate birth control pills <a href=http://flavors.me/haggbull#there-generic-doxycycline>doxycycline mono 50 mg cap</a> what is doxycycline 100mg capsule used for <a href=http://flavors.me/subsfor#generic-name-of-doxycycline>uses of doxycycline hyclate 100mg capsules</a> what is doxycycline 100mg for dogs <a href=http://flavors.me/conga#doxycycline-canada-cost>buying doxycycline online</a> buy azithromycin doxycycline malaria tablets cost nhs
 
 
 Moccutela, 31 марта 2013 18:45
buy genuine kamagra online kamagra 100mg oral jelly for sale <a href=http://gbgraphics.webs.com/apps/profile/108329714/#buy-genuine-kamagra-onli
ne>buy kamagra jellies</a> buy kamagra by paypal <a href=http://compra-viagra.webs.com/apps/profile/108328958/#kamagra-buy-bulk>w
here can i buy kamagra in australia</a> kamagra online uk next day delivery <a href=http://www.freewebs.com/wishful-thinning/apps/profile/108329865/#order-kama
gra-jelly>buying kamagra in thailand</a> buy kamagra 100mg oral jelly <a href=http://simbigbrother4.webs.com/apps/profile/108329931/#kamagra-for-sale-onl
ine>can i buy kamagra in singapore</a> buy kamagra uk forum <a href=http://www.freewebs.com/greateruniverse/apps/profile/108330053/#buy-kamagra
-oral-jelly-uk>buy kamagra over the counter</a> can buy kamagra shop can buy kamagra
 
 
 Highnilimab, 2 апреля 2013 15:35
does zoloft 100 mg look like what does sertraline hcl 50 mg look like <a href=http://www.freewebs.com/girl-guitar/apps/profile/108332583/#zoloft-generic-
version>sertraline 100 mg price cvs</a> purchase zoloft online no prescription <a href=http://jhelzieeraz.webs.com/apps/profile/108332449/#generic-substitute-zolo
ft>what color is generic zoloft</a> zoloft online order <a href=http://peripeteia.webs.com/apps/profile/108332315/#zoloft-medication-buy>
;sertraline hcl 50 mg cost</a> price of zoloft generic <a href=http://www.freewebs.com/interwebstuff/apps/profile/108332499/#generic-zolof
t-cvs>when to increase zoloft 50 mg to 100 mg</a> increasing zoloft from 50 mg to 100 mg <a href=http://maureenjohnson.webs.com/apps/profile/108332434/#zoloft-generic-name&
gt;going from 50mg zoloft to 100 mg</a> is there a difference between zoloft and the generic zoloft online prescription
 
 
 Starucprisab, 14 апреля 2013 03:19
cytotec online order buy cytotec china <a href=http://cellra.eklablog.fr/#where-can-buy-cytotec>can buy cytotec walgreens</a> where can i buy misoprostol in kenya <a href=http://liares.revolublog.com/#cytotec-can-buy>costo de las pastillas cytotec en colombia</a> where to buy misoprostol mifepristone <a href=http://wasdi.ek.la/#buy-cheap-misoprostol>buy cytotec generic</a> como tomar cytotec de 200 mcg <a href=http://unthe.eklablog.net/#buy-cytotec-australia>where to order cytotec</a> precio pastilla cytotec costa rica <a href=http://trimun.eklablog.com/#misoprostol-tablets-buy-uk>buy cytotec pangasinan</a> costo de una cytotec cytotec manila where to buy
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
 • Никто не заметил подмены
 • Поддерживая хорошие начинания...
 • Коррупция в Харьковском горсовете и при Терехове И.А.- назначения Калины Алексея Леонидовича Директором Департамента территориального контроля
 • Танцы и песни маленькой принцессы
 • Докази, які підтверджують факт відкриття карткового рахунку в банку
 • Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко
 • Минздрав обнародовал новый протокол лечения коронавируса
 • Поділ майна фізичної особи-підприємця при розлученні: позиція ВС
 • Бедный каждый второй: насколько истончились кошельки украинцев за 2020 год
 • У другому турі виборів Зеленський би зустрівся не з Порошенком: опитування

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .