Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


На що слід звернути увагу при укладенні договору оренди земельної ділянки
Категория: Правовой ликбез

На що слід звернути увагу при укладенні договору оренди земельної ділянки

 

Якщо особою був укладений договір оренди земельної частки (паю), а потім отримано державний акт на право власності на земельну ділянку, то змінюється предмет зобов'язань, і в такому випадку сторони при зміні істотних умов договору повинні привести договірні відносини у належний стан, враховуючи вимоги Закону України «Про оренду землі» № 161-XIV від 06. 10. 98 р. (зі змінами). Тобто слід керуватись постановою Кабінету Міністрів України № 220 від 03. 03. 2004 р. «Про затвердження Типового договору оренди землі».

 

Як вказується у абзаці № 2 розділу IX «Перехідні положення Закону України «Про оренду землі»: «після виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) договір оренди землі переукладається відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку на тих самих умовах, що й раніше укладений, і може бути змінений лише за згодою сторін».

 

На відміну від договору оренди земельної частки (паю), договір оренди земельної ділянки краще врегульований чинним законодавством України. Чинним законодавством для договорів оренди земельної ділянки чітко визначено істотні умови договору, що є невід'ємною частиною договору, порядок реєстрації договорів оренди. Типовий договір оренди землі затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03. 03. 2004 р. № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі»:

 

Типовий договір оренди землі

 

____________ « ______ » ______ 20__  р.

(місце укладення).

 

Орендодавець (уповноважена ним особа) ________________________________________________________________________

                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особинайменування юридичної особи)

 

з одного боку, та орендар ______________________________________________________ з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

 

 

Предмет договору

 

1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку __________________ ,яка знаходиться ________                                                                                                                                            (цільове призначення)                        (місцезнаходження)

 

Об'єкт оренди

 

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею __________________, 

                                                                                                     (гектарів)

у тому числі ______________________________________________________

    (площа та якісні характеристики земель окремих категорій за їх складом та

 ______________________________________________________

видами угідь — рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)

 

3. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна ______________________________________________________

                                                                                       (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

______________________________________________________

 

а також інші об'єкти інфраструктури ____________________________________

                                                 (перелік, характеристика і стан лінійних споруд,

______________________________________________________

інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям тощо)

______________________________________________________

4. Земельна ділянка передається в оренду разом з __________________

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

 

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ____________ гривень.

 

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню __________________

 

7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини __________________

 

Строк дії договору

 

8. Договір укладено на ______ років. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ______ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

 

Орендна плата

 

9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі ______

(розмір орендної плати: грошової — у гривнях із зазначенням способів внесення за

 

земельні ділянки приватної власності, а за земельні ділянки державної або комунальної власності також і з зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки або розміру земельного податку; натуральної — перелік, кількість або частка

______________________________________________________

продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки поставки;

______________________________________________________

відробіткової — види, обсяги, строки і місце надання послуг; види, обсяги, строки і місце виконання робіт)

 

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності здійснюється з урахуванням (без урахування) індексації, (непотрібне закреслити).

 

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

 

11. Орендна плата вноситься у такі строки ____________

 

12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

 

13. Розмір орендної плати переглядається ____________ у разі: (періодичність) зміни умов господарювання, передбачених договором; зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством; погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами; в інших випадках, передбачених законом.

 

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі ______ несплаченої суми за (відсотків) кожний день прострочення.

 

Умови використання земельної ділянки

 

15. Земельна ділянка передається в оренду для__________________ 

                                                                (мета використання)

 

16. Цільове призначення земельної ділянки __________________

 

17. Умови збереження стану об'єкта оренди __________________

 

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

 

18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням) проекту її відведення, (непотрібне закреслити)

 

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є: __________________

 

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов'язані з цим, покладаються на орендодавця (орендаря), (непотрібне закреслити)

 

19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду __________________

 

20. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у __________________ (строк) після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі. Умови повернення земельної ділянки.

 

21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

 

22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

 

23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) (непотрібне закреслити) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

 

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором. Збитками вважаються: фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права; доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

 

25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних. Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки.

 

26. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) (непотрібне закреслити) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ________________________

(підстави встановлення обмежень (обтяжень)

 

27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку. Інші права та обов'язки сторін*

 

28. Права орендодавця: __________________

 

29. Обов'язки орендодавця: __________________

 

Визначаються відповідно до Закону України «Про оренду землі».

 

30. Права орендаря: __________________

 

31. Обов'язки орендаря: __________________

 

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини

 

32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар (орендодавець), (непотрібне закреслити).

 

Страхування об'єкта оренди

 

33. Згідно з цим договором об'єкт оренди підлягає (не підлягає) (непотрібне закреслити) страхуванню на весь період дії цього договору.

 

34. Страхування об'єкта оренди здійснює орендар (орендодавець). (непотрібне закреслити)

 

35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

 

Зміна умов договору і припинення його дії

 

36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

 

37. Дія договору припиняється у разі: закінчення строку, на який його було укладено; придбання орендарем земельної ділянки у власність; викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом; ліквідації юридичної особи-орендаря. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

 

38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за: взаємною згодою сторін; рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

 

39. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається (не допускається) (непотрібне закреслити). Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є __________________

 

40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є (не є) (непотрібне закреслити) підставою для зміни умов або розірвання договору. Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи -орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить (не переходить) (непотрібне закреслити) до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.

 

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

 

41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

 

42. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

Прикінцеві положення

 

43. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий — в орендаря, третій — в органі, який провів його державну реєстрацію

______________________________________________________

(назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)

 

Невід'ємними частинами договору є: план або схема земельної ділянки; кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); акт приймання-передачі об'єкта оренди; проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом.

______________________________________________________

(інші документи, що додаються до договору)

 

Реквізити сторін

Орендодавець __________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

паспортні дані __________________

(серія, номер, ким і коли виданий)

найменування юридичної особи,

__________________

що діє на підставі установчого документа  __________________

(назва, ким і коли затверджений)

__________________

відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити

Місце проживання фізично, особи, міцезнаходження юридичної особи ___

__________________

(індекс, область, район,

__________________

місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

__________________

Ідентифікаційний номер __________________

            (фізичної особи)

Ідентифікаційний код ______

                           (юридичної особи)

Орендар __________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

паспортні дані __________________

(серія, номер, ким і коли виданий)

найменування юридичної особи,

__________________

що діє на підставі установчого документа  __________________

(назва, ким і коли затверджений)

__________________

відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити

Місце проживання фізично, особи, міцезнаходження юридичної особи ___

__________________

(індекс, область, район,

__________________

місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

__________________

Ідентифікаційний номер __________________

            (фізичної особи)

Ідентифікаційний код ______

                           (юридичної особи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи сторін

 

Орендодавець __________________ М. П.

                       (за наявності печатки)

 

Орендар __________________ М. П.

                 (за наявності печатки)

 

Договір зареєстрований у ____________________________________,

(назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)

 

про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від « ___» ______ 20__ р. за № ______ М. П. __________________ (підпис)

                                                                                                           (ініціали та прізвище посадової особи, яка провела державну реєстрацію)

 

Ст. 15 Закону України «Про оренду землі» визначає істотні умови договору оренди землі.

 

Нагадую, що істотними умовами договору у відповідності із ст. 638 Цивільного кодексу України є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

 

Так, істотними умовами договору оренди землі є:

 

об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);

строк дії договору оренди;

орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;

умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;

умови збереження стану об'єкта оренди; умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;

визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини; відповідальність сторін.

 

Відсутність у. договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4 — 6, 11, 17, 19 цього закону підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.

 

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін, порядок страхування об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо.

 

Слід звернути особливу увагу і на додатки до договору оренди землі, які є невід'ємною частиною договору:

 

план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду; кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); акт приймання-передачі об'єкта оренди; проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених цим законом.

 

У разі якщо договором оренди землі передбачається здійснити заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об'єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

 

При укладенні договору оренди землі радимо звертати увагу на прив'язку сплати орендної плати за землю до конкретної дати та передбачити штрафні санкції за прострочення внесення орендної плати за землю.

 

У відповідності із вимогами Земельного кодексу України (стаття 16) договір оренди землі набирає чинності після підписання його сторонами і державної реєстрації.

 

Кабінет Міністрів України постановою від 25. 12. 98 р. №2073 затвердив Порядок державної реєстрації договорів оренди землі.

 

Державна реєстрація договорів оренди проводиться виконавчим комітетом сільської, селищної та міської ради, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за місцем розташування земельної ділянки.

 

Забезпечення реєстрації договорів оренди покладається на відповідні державні органи земельних ресурсів:

 

районні відділи земельних ресурсів;

управління (відділи) земельних ресурсів у містах обласного і районного підпорядкування; Київське і Севастопольське міське управління земельних ресурсів.

 

Для державної реєстрації договорів оренди юридична або фізична особа (заявник) подає особисто або надсилає поштою до відповідного державного органу земельних ресурсів:

 

заяву про державну реєстрацію договору оренди;

договір оренди (у трьох примірниках);

план (схему) земельної ділянки, яка надається в оренду (у трьох примірниках);

копію державного акта на право власності на землю, що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб.

 

Крім зазначених документів, до заяви додаються: акт перенесення меж земельної ділянки, яка надається в оренду, на місцевість — у разі невизначення їх у натурі; проект виведення земельної ділянки—у разі надання її в оренду із зміною цільового призначення.

 

У разі державної реєстрації договору суборенди земельної ділянки до заяви про державну реєстрацію договору суборенди додається договір (у трьох примірниках) та акт перенесення меж ділянки на місцевість — якщо передається не визначена в натурі частина орендованої земельної ділянки.


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
 • Никто не заметил подмены
 • Поддерживая хорошие начинания...
 • Коррупция в Харьковском горсовете и при Терехове И.А.- назначения Калины Алексея Леонидовича Директором Департамента территориального контроля
 • Танцы и песни маленькой принцессы
 • Докази, які підтверджують факт відкриття карткового рахунку в банку
 • Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко
 • Минздрав обнародовал новый протокол лечения коронавируса
 • Поділ майна фізичної особи-підприємця при розлученні: позиція ВС
 • Бедный каждый второй: насколько истончились кошельки украинцев за 2020 год
 • У другому турі виборів Зеленський би зустрівся не з Порошенком: опитування

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .