Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


На що слід звернути увагу при укладенні договору оренди земельної частки (паю)
Категория: Образцы исков и заявлений

Договірні правовідносини у сфері оренди землі на сьогодні врегульовані чинним законодавством двояко. 

Багатьом нашим співвітчизникам на підставі сертифіката на право власності на земельну частку (пай) досі не виділені земельні ділянки в натурі та не надано державного акта на право власності на землю.

Чинним законодавством України передбачена можливість передачі в оренду як свого права на земельну ділянку у відповідності із сертифікатом на право власності на земельну частку (пай), так і земельної ділянки, виділеної в натурі (на місцевості), право власності на яку підтверджується державним актом на право власності на землю. Саме у зв'язку із цим правовідносини в сфері оренди землі залежно від того, що передається в оренду—право на земельну частку (пай) або ж земельна ділянка, виділена в натурі, врегульовані різними законними та підзаконними нормативними актами.

 

Так, якщо в оренду передається право на земельну ділянку (пай), яке підтверджується сертифікатом на право на земельну ділянку, то договір оренди земельної частки (паю) повинен відповідати вимогам наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 17 січня 2000 року № 5 «Про затвердження форми Типового договору оренди земельної частки (паю)». Якщо ж передається в оренду вже виділена в натурі (на місцевості ) земельна ділянка, право власності на яку підтверджується державним актом на право власності на землю, то договір оренди землі повинен відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 220 від 03. 03. 2004 року «Про затвердження Типового договору оренди землі».

 

Таким чином, якщо в оренду передається право, тобто земельна частка (пай), то договір оренди земельної частки (паю) повинен мати наступний зміст та відповідати наступній формі:

 

Типовий договір оренди земельної частки (паю)

 

«___ » ______ 20 __ р. __________________

 

село, селище, місто __________________

 __________________ району

__________________

(Автономна Республіка Крим, область)

 

Цей Договір поширюється на підприємства, установи, організації, які використовують землю для сільськогосподарських потреб, та громадян—власників сертифікатів на право на земельну частку (пай).

 

Договір укладено між власником(-ами) земельної(-их) частки(-ок) (паю)(-їв)

______________________________________________________

(П. І. Б. фізичної особи, адреса, серія і номер сертифіката на право на земельну частку (пай), ким виданий, дата видачі)

який надалі іменується «Орендодавець» і діє відповідно до чинного законодавства України, з одного боку, і __________________

(назва юридичної особи — недержавного сільськогосподарського підприємства, іншого агроформування, яке діє на підставі

______________________________________________________

статуту (положення, установчого документа), її місцезнаходження, П. І. Б. уповноваженої особи,

______________________________________________________

П. І. Б. фізичної особи, адреса, паспортні дані)

з другого боку, що надалі іменується «Орендар».

 

Орендодавець та Орендар надалі іменуються разом «Сторони», а кожний окремо—«Сторона».

 

Сторони уклали цей Договір про таке:

 

1. Предмет Договору

 

Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду земельну(-і) частку(-и) (пай)(-ї)) розміром ___ умовних кадастрових гектарів, вартістю _______ гривень, яка розміщена в межах земельної ділянки, виділеної в натурі єдиним масивом (кадастровий план додається) __________________ 

(вказати кадастрову та інші характеристики земельної ділянки)

 

2. Умови Договору

 

2. 1. Мета використання земельної частки (паю)

 

Земельна частка (пай) передається в оренду для сільськогосподарських потреб.

 

2. 2. Орендна плата

 

За користування вказаною в Договорі земельною)-ими) часткою(-ами) Орендар сплачує Орендодавцю щороку орендну плату (в розрахунку на одну земельну частку) у розмірі ____________________________________

(вказується розмір грошової плати в гривнях, натуральної —

______________________________________________________

кількість продукції, відробіткової — послуги, роботи Орендодавцю)

 

Розмір орендної плати визначається за домовленістю між Сторонами, але не може бути меншим від розміру, встановленого чинним законодавством.

 

Форми орендної плати за оренду однієї земельної частки (паю) на 1 рік, які встановлюються за домовленістю Сторін, наведені в додатку до Договору.

 

Орендар сплачує орендну плату протягом терміну дії Договору не пізніш як у термін від ____________ до ____________ кожного року.

                                                                                                                               (число, місяць)               (число, місяць)

Розмір платежів за окремими формами оплати щороку погоджується між Сторонами шляхом унесення змін або доповнень до цього Договору (додаток).

 

Орендна плата, враховуючи невиплачену, підлягає індексації на дату її виплати відповідно др рівня інфляції національної валюти України.

Орендар, за погодженням з Орендодавцем, може перенести термін виплати орендної плати. Абзац восьмий пункту 2. 2 вилучено (згідно з наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 26. 02. 2002 р. № 25)

 

2. 3. Термін дії Договору

 

Договір складено Сторонами терміном на ______ роки(-ів).

 

Початок дії Договору ____________ 20 __ р., закінчення ____________ 20 __ р.

 

Договір може бути припинений у будь-який час за взаємної згоди Сторін. Сторони не мають права відмовитись від виконання умов цього Договору в односторонньому порядку.

 

За Орендодавцем зберігаються всі права розпорядження земельною часткою (паєм). В разі переходу права власності до інших осіб Договір оренди зберігає чинність для нового власника.

 

У разі виділення земельної ділянки на основі земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) зобов'язання сторін припиняються відповідно до чинного законодавства (пункт 2. 3 доповнено абзацом згідно з наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 24. 09. 2001 р. № 166).

 

3. Права та обов'язки Сторін

 

Сторони зобов'язуються:

 

Орендодавець:

абзац третій розділу 3 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету України іх земельних ресурсів від 24. 09. 2001 р. № 166) не втручатися у виробничу діяльність Орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього Договору; не вносити зміни в Договір без згоди Орендаря.

 

Орендар:

протягом дії Договору не змінювати цільове призначення земельної частки (паю), визначене в пункті 2. 1;

не допускати погіршення екологічного стану й родючості земельної ділянки; відповідати і платити за всі витрати, пов'язані з використанням ним земельної ділянки; своєчасно сплачувати орендну плату, визначену у Договорі;

після закінчення терміну Договору оренди повернути Орендодавцю орендовані землі в стані, придатному для використання за цільовим призначенням;

за несвоєчасну сплату орендної плати—сплачувати пеню у розмірі 0, 2 відсотка від суми недоїмки за кожний день прострочення;

здійснювати комплекс заходів щодо охорони орендованих земель згідно з чинним законодавством.

 

Сторони мають право:

у разі закінчення дії Договору до закінчення польових робіт термін оренди земельної частки паю) продовжити до повного завершення збирання врожаю; вносити зміни та доповнення у Договір за згодою обох Сторін у письмовій формі.

Інші умови ______________________________________________________

 

Відповідальність Сторін

 

Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору. Сторони не несуть відповідальності, якщо неможливо виконати умови цього Договору внаслідок дії обставин непереборної сили.

 

4. Прикінцеві положення

 

В інших випадках, які не передбачені цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 

Спори, в разі відсутності взаємної згоді Сторін, щодо зміни умов цього Договору, його дострокового розірвання на вимогу однієї зі Сторін розглядаються судом у встановленому законодавством порядку. Договір укладено в двох примірниках, один з яких перебуває в Орендодавця, другий — в Орендаря і кожен з них має однакову юридичну силу.

 

Договір набуває чинності з моменту його реєстрації в __________________ сільській (селищній, міській) раді.

 

Орендодавець

____________ (П. І. Б., адреса)

____________ (паспортні дані)

____________ (ідентифікаційний номер)

____________ (контактний телефон)

____________ (Підпис)

«___» ______ 20 ___ р. 

Орендар

____________ (адреса, розрахунковий рахунок)

____________ (ідентифікацйний номер)

____________ (контактний телефон)

 

____________ (Підпис)

«___» ______ 20 ___ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договір зареєстрований у книзі записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) ____________ ради за № ____________ (дата) ____________ (підпис)

____________

(П. І. Б. посадової особи)

 

Додаток до Договору оренди земельної частки (паю) від ____________

 

Форми орендної плати

 

Щорічний розмір платежів на ______ рік

 

Період виплати

 

1. Грошова (у гривнях)

2. Натуральна

3. Відробіткова

 

Орендодавець

____________ (П. І. Б., адреса)

____________ (паспортні дані)

____________ (ідентифікаційний номер)

____________ (контактний телефон)

____________ (Підпис)

«___» ______ 20 ___ р. 

Орендар

____________ (адреса, розрахунковий рахунок)

____________ (ідентифікацйний номер)

____________ (контактний телефон)

 

____________ (Підпис)

«___» ______ 20 ___ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовий договір, наведений вище, є певним зразком, але Цивільний кодекс України своїми ст. 627, 628 вказує на свободу договірних правовідносин та на свободу змісту договірних правовідносин, тому певні умови договору (типового) можуть коригуватися сторонами. Зазвичай вони змінюються (частково або повністю) в своїх інтересах ініціаторами укладення договору, тобто орендарями, якими, як правило, є сільськогосподарські підприємства.

 

Тому при укладенні договору оренди земельної частки (паю) орендодавцю (власнику земельного паю) слід звернути особливу увагу на текст договору. По-перше: слід звернути увагу на предмет договору, оскільки він є істотною умовою договору та повинен бути сформульований у відповідності із предметом договору, який затверджений у типовому договорі (наведений вище). По-друге: в розділі договору «Орендна плата» для орендаря вкрай важливою є прив'язка сплати річної орендної плати до конкретної дати, оскільки це дисциплінує орендаря. По-третє: зазвичай орендар (с/г підприємство) виключає штрафні санкції відносно себе за невиконання або неналежне виконання умов договору. Тому орендодавцям (власникам земельних паїв — селянам) слід звернути особливу увагу на наявність у тексті договору штрафних санкцій за несвоєчасне внесення орендної плати (до речі, прописана у типовому договорі), відповідальності орендаря за використання земель за нецільовим призначенням.

 

Звертаю увагу власників земельних паїв, що договір не може бути розірваний в односторонньому порядку, а лише за згодою сторін.

 

А тому якщо орендар не виконує належним чином своїх зобов'язань за договором (наприклад, не сплачує орендну плату), то договір із відшкодуванням заборгованості доведеться розірвати у судовому порядку.

 

Але хочу звернути увагу власників земельних паїв на те, що в разі виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості) зобов'язання сторін за договором оренди земельної частки (паю) припиняються автоматично.

 

В цілому типовий договір оренди земельної частки (паю), затверджений наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 17. 01. 2000 року №5 захищає інтереси власників земельних паїв, тому радимо звертати увагу на відповідність договору, що укладається, типовому договору та на важливі моменти, описані вище (орендна плата, предмет договору, відповідальність орендаря).

 

Орендні відносини повинні оформлюватись договором як у випадку оренди земельної частки (паю), так і в разі оренди земельної ділянки.

 

Типовим договором передбачено укладення договорів оренди земельної частки (паю) на підставі сертифікатів на право власності на земельну частку (пай).

 

 

Якщо особою був укладений договір оренди земельної частки (паю), а потім отримано державний акт на право власності на земельну ділянку, то змінюється предмет зобов'язань, і в такому випадку сторони при зміні істотних умов договору повинні привести договірні відносини у належний стан, враховуючи вимоги Закону України «Про оренду землі» № 161-ХІV від 06. 10. 98 року (зі змінами). Тобто слід керуватись постановою Кабінету Міністрів України № 220 від 03. 03. 2004 року «Про затвердження Типового договору оренди землі».

 

Абзацом другим розділу IX «Перехідні положення Закону України «Про оренду землі» передбачено, що після виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) договір оренди землі переукладається відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку на тих самих умовах, що й раніше укладений, і може бути змінений лише за згодою сторін. Припинення дії договору оренди допускається лише у випадках, визначених цим законом.


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
 • Клопотання про поновлення процесуального строку можна заявляти і усно. Письмова форма НЕ ОБОВ’ЯЗКОВА (ВС/КГС № 910/6915/19 від 02.12.2019)
 • Житель Харькова оспаривает в суде продление карантина
 • Никто не заметил подмены
 • Поддерживая хорошие начинания...
 • Докази, які підтверджують факт відкриття карткового рахунку в банку
 • Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко
 • "Ваш сын в полиции". Сообразительный дедушка быстро разоблачил мошенника и сдал его в полицию - ГУНП
 • В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Полный список и инфографика
 • В 2020 году каждый украинец выложил 3000 грн на обслуживание госдолга
 • К Земле несутся семь астероидов, три из которых могут быть опасны для человечества

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .