Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ДОГОВІР КОМІСІЇ
Категория: Образцы исков и заявлений

ДОГОВІР КОМІСІЇ

м. Харків 12 травня 2010 р.

Ми, що нижче підписалися:

ТОВ «Комерсант» (м. Харків, вул. Центральна, 145, код ЄДРПОУ 12312323) у особі директора В. К. Свідомого, що діє на підставі Статуту (далі — Комісіонер), з однієї сторони,

та

Сидоров Сидор Сидорович, що проживає в м. Харкові, вул. Заводська 34, кв. 41, індивідуальний ідентифікаційний номер № 0987654321 (далі іменують Комітент), з іншої сторони,

(у подальшому разом іменують Сторони, а кожна окремо — Сторона) уклали цей Договір комісії (далі іменують Договір) про таке.

1. Загальні положення

1. 1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду укласти від свого імені за рахунок Комітента договір купівлі-продажу товарів Комітента (далі іменують Договір 1) у строк до 12. 09. 2010 р.

1. 2. Істотні умови та зміст Договору 1 є такими:

Товар: телевізор Panasonic 35OD.

Кількість: 5 штук.

Мінімальна ціна продажу: 3000 гривень за одиницю.

1. 3. Виступаючи від свого імені, Комісіонер самостійно укладає Договір 1 із третьою особою (далі іменують Покупець).

2. Обов'язки комісіонера

2. 1. Комісіонер зобов'язаний:

2. 1. 1. Провести необхідну комерційно-маркетингову роботу, знайти Покупця, провести всю переддоговірну роботу й укласти з Покупцем Договір 1 відповідно до вказівок Комітента на найбільш вигідних для останнього умовах.

2. 1. 2. Виконати всі обов'язки і здійснити всі права, які випливають з Договору 1.

2. 1. 3. Приймаючи товар Комітента відповідно до цього Договору, перевірити його якість і комплектність, стан тари й упаковки і пересвідчитися в їх придатності для продажу, навантаження, транспортування.

2. 1. 4. Вжити заходів щодо охорони прав Комітента, зібрати необхідні докази і невідкладно сповістити Комітента у випадку, якщо під час приймання Комісіонером товарів, отриманих від Комітента, у цих товарах виявляться пошкодження або недоліки, які можуть бути помічені впродовж зовнішнього огляду, а також у разі спричинення будь-ким шкоди майну Комітента, яке перебуває у Комісіонера.

2. 1. 5. Протягом двох календарних днів письмово повідомити Комітента про укладення Договору 1 та надати Комітентові копію укладеного Договору та іншу необхідну документацію.

2. 1. 6. Протягом семи календарних днів після передання товарів Комітента Покупцеві за Договором 1 та остаточного розрахунку з ним передати Комітентові відповідну документацію, письмовий звіт про виконання цього Договору, а також розрахуватися із Комітентом.

3. Обов'язки комітента

3. 1. Комітент відповідно до цього Договору зобов'язується:

3. 1. 1. Протягом двох календарних днів від дня набрання чинності цим Договором передати Комісіонеру товар для виконання передбаченого цим Договором доручення.

3. 1. 2. Передання товару здійснити на складі Комісіонера за адресою: м. Харків, вул. Окраїнна 45-д.

3. 1. 3. Прийняти звіт Комісіонера, розглянути і затвердити його протягом трьох календарних днів після одержання звіту. У разі незгоди Комітента із наданим йому звітом Сторони вирішують розбіжності, що виникли між ними, протягом трьох календарних днів.

4. Комісійна плата та порядок розрахунків

4. 1. За виконання доручення відповідно до умов цього Договору Комітент сплачує Комісіонерові комісійну плату в розмірі 10% від суми Договору 1.

4. 2. Кошти за проданий за Договором 1 товар Комітента надходять на поточний рахунок Комісіонера.

4. 3. Комісійну плату сплачують шляхом утримання Комісіонером належних останньому сум з коштів, перерахованих покупцем за Договором 1 Комісіонерові за проданий товар Комітента.

4. 4. Грошові кошти Комітенту Комісіонер виплачує протягом двох банківських днів від моменту надходження коштів на поточний рахунок останнього.

5. Відшкодування витрат

5. 1. Усі витрати Комісіонера, зроблені ним у зв'язку з виконанням своїх обов'язків за цим Договором, відображають у його звіті, який складають та подають Комітенту в письмовій формі з додаванням усіх необхідних документів.

5. 2. В усіх випадках відшкодовують витрати Комісіонера, здійснені ним з відома та за згодою Комітента.

6. Відповідальність сторін за порушення договору

6. 1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

6. 1. 1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6. 1. 2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6. 1. 3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору

6. 2. У разі порушення Договору 1 з вини Комісіонера він сплачує Комітенту неустойку у розмірі 1000 грн.

6. 3. За прострочення розрахунків Комісіонера з Комітентом Комісіонер сплачує пеню в розмірі 0, 2% від несплаченої суми за кожний день прострочення.

6. 4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків, коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

6. 5. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати на вимогу іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити на вимогу іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

6. 6. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

7. Вирішення спорів

7, 1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішують шляхом переговорів між Сторонами.

7. 2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, його вирішують у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. Дія договору

8. 1. Цей Договір вважають укладеним і він набирає чинності від моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

8. 2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент. визначений у п. 8. 1 цього Договору, та закінчується 12. 09. 2010 р.

8. 3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке сталося піл час дії цього Договору.

8. 4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яку оформлюють додатковою угодою до цього Договору.

8. 5. Зміни до цього Договору набирають чинності віл моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8. 6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яку оформлюють додатковою угодою до цього Договору.

8. 7. Цей Договір вважають розірваним від моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у додатковій угоді, цьому Договорі або чинному законодавстві України.

9. 1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору. тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регульовані цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями лілового обороту, які застосовують до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9. 2. 1 Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи Інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але їх можуть брати до уваги під час тлумачення умов цього Договору.

9. 3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9. 4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

9. 5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їхніми печатками.

9. 6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають чинність та їх можуть брати до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їхніми печатками.

9 7. Цей Договір складений за повного розуміння Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної зі Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Популярное
 • В Харькове несколько судей "отдали под суд" Высшей рады правосудия
 • Китай инвестирует 280 миллиардов долларов в нефтегазовую отрасль Ирана
 • Пересылка посылок в пределах Украины вырастет на 22,7%
 • Щодо нежитлового приміщення (кав’ярні), розміщеної за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 2
 • Как открыть бизнес с помощью торговых онлайн-площадок. Три кейса украинских предпринимателей
 • УЧАСТЬ АДВОКАТА В ІНШОМУ ПРОЦЕСІ – ДОСТАТНЯ ПІДСТАВА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
 • Первичка или вторичка: где покупать выгоднее
 • Щодо нежитлових приміщень по просп.Московському, 259.
 • НА САЛТОВКЕ С КРЫШИ МНОГОЭТАЖКИ УПАЛ ПАРЕНЬ И ПОГИБ - СОЦСЕТИ
 • СТОЛКНОВЕНИЕ ДЕУ И BMW В ВОЛЧАНСКОМ РАЙОНЕ: ОДИН ПОГИБШИЙ

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .