Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Надання земельних ділянок в оренду
Категория: Правовой ликбез

altДеякі аспекти оскарження в суді протиправної бездіяльності місцевих рад щодо нерозгляду заяв фізичних та юридичних осіб.
Необхідною передумовою залучення інвестицій для розвитку інфраструктури населених пунктів є прозорий механізм надання зе­мельних ділянок в оренду зацікав­леним особам. Прозорість вказано­го механізму забезпечується зако­нодавством та відповідною практи­кою його застосування. Згідно із ч. 1 ст.6 Закону України «Про оренду землі», орендарі набувають права оренди земельної ділянки на під­ставах і в порядку, передбаченому Земельним кодексом України (далі — ЗК України). Згідно із ч.1 ст.124 ЗК України, передача в оренду зе­мельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній влас­ності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу вико­навчої влади або органу місцевого самоврядування чи договору купівлі-продажу права оренди шля­хом укладання договору оренди зе­мельної ділянки. Як вбачається зі змісту статей 123,124 3К України,в разі якщо при наданні земельної ділянки в оренду відбувається зміна її цільового призначення або межі ділянки, що надається, не визначе­но в натурі, — вимагається розроб­ка та погодження проекту її відведення. Слід також зауважити, що згідно зі змінами, внесеними до ЗК України у червні та вересні 2008 ро­ку, передача в оренду земельних діялнок, що перебувають у дер­жавній або комунальній власності, здійснюється за результатами про­ведення земельних торгів.
Винятки з вищенаведеного правила встановлено в ч. 2, ч. З ст. 134 ЗК України. Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 №394 «Про затверджен­ня Порядку проведення у 2008 році земельних аукціонів» визначено порядок проведення земельних аукціонів, необхідність проведення яких вказана уст.124 3КУкраїни. Натомість згідно з Рішенням Кон­ституційного Суду України № 25-рп/2008 від 11.11.2008, п. 1 вищев­казаної постанови КМУ було виз­нано неконституційним, таким чином було визнано неконституцій­ним сам Порядок проведення зе­мельних аукціонів.
Унаслідок ситуації, що склала­ся, утворився «правовий вакуум», оскільки жоден законодавчий акт наданий момент не врегульовує пи­тання проведення земельних аук­ціонів. Таким чином, процес надан­ня земельних ділянок державної та комунальної власності в оренду фі­зичним та юридичним особам, які не підпадають під перелік, визна­чений уч. 2, ч. З ст. 134 3К України, фактично зупинено по всій Україні. Разом з тим, згідно із Земельним ко­дексом України та Законом України «Про оренду землі»,як до змін, вне­сених Законами України № 309-6 від 03.06.2008 та № 509-6 від 16.09.2008, так і після них, надання особам земельних ділянок в орен­ду із земель комунальної власності поставлено в залежність від рішен­ня місцевої ради про надання чи відмову в наданні земельної ділян­ки в оренду. Аналіз норм глави 19 ЗК України дає підстави вважати, що місцева рада зобов'язана упро­довж 30 днів з моменту отримання клопотання про надання земельної ділянки (з додатками, передбаченими ч. 5 ст. 151 ЗК України) в орен­ду прийняти відповідне рішення.
Як показує практика взаємо­відносин місцевих рад та юридич­них чи фізичних осіб з приводу от­римання в оренду земельної ділян­ки із земель комунальної власності, іноді трапляються випадки, коли з різних причин місцеві ради просто не розглядають вже подані клопо­тання юридичних чи фізичних осіб про надання земельної ділянки в оренду. При цьому рішення про відмову в наданні земельної ділян­ки в оренду не приймається, оскіль­ки воно повинно бути вмотивова­ним, до того ж таке рішення є пред­метом оскарження в суді згідно з ч. 11 ст. 123 ЗК України. Вказані си­туації призводять до порушення прав і законних інтересів добро­совісних інвесторів. Разом з тим, згідно зі ст. 55 Конституції України, кожен має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх по­садових та службових осіб. Згідно з ч. 2 ст. 2 КАС України, до адмі­ністративних судів можуть бути ос­каржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяль­ності Конституцією чи законами України встановлено інший поря­док судового провадження.
Судова практика щодо визна­чення виду судочинства, в порядку якого слід розглядати справи, в яких оскаржується рішення, дії чи бездіяльність органів місцевого са­моврядування з питань надання в оренду земельних ділянок кому­нальної власності є різною, проте практика Вищого адміністративно­го суду України та Верховного Су­ду України свідчить, що судові ор­гани вже мають певні орієнтири в цьому питанні. Одним із таких орі­єнтирів є принцип, який полягає в тому, що при оскарженні рішення органу місцевого самоврядування з питань надання чи ненадання зе­мельної ділянки у власність (орен­ду), якщо при цьому у третіх осіб є також права на цю земельну ділян­ку, справа не може розглядатися в порядку адміністративного судо­чинства, оскільки в даному випад­ку має місце спір про право (дана позиція відображена в постановах Судової палати в адміністративних справах ВСУ від 05.12.2006 та від 27.03.2007). Таким чином, якщо особа, права якої порушено без­діяльністю місцевої ради щодо не розгляду питання про надання зе­мельної ділянки в оренду, не має спору щодо прав на цю ж ділянку з іншими особами, то цілком доціль­ним вбачається для захисту такого права звернення до місцевого адмі­ністративного суду з адміністрати­вним позовом.
У зв'язку з цим досить цікавим вбачається питання формулюван­ня позовних вимог у даній категорії справ. Зокрема, видається спірним питання щодо того, а чи може адміністративний суд зобов'язати орган місцевого самоврядування (сіль­ську, селищну, міську раду) прий­няти рішення про надання земель­ної ділянки в оренду зацікавленій особі, яка звернулася до адіміністративного суду з відповідними позовними вимогами? Згідно зі ст. 12 ЗК України, до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин нале­жить розпорядження землями те­риторіальних громад; надання зе­мельних ділянок у користування із земель комунальної власності.
Згідно з п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», питання надання земельної ділян­ки в оренду вирішується на пленарному засіданні ради - сесії. Судова практика застосування вказаних положень законодавства йде тим шляхом, що питання прийняття рі­шення про надання в оренду зе­мельної ділянки із земель кому­нальної власності належить до вик­лючної компетенції місцевої ради, і суди своїми рішеннями не повинні підмінятирішеннярад, навітьуто-му випадку, коли рада протиправно зволікає з прийняттям відповідно­го рішення щодо надання чи нена­дання в оренду земельної ділянки, тобто недотримання радою вимог земельного законодавства та не­прийняття нею рішення не може бути підставою для порушення су­дами земельного законодавства (дана позиція відображена у Постанові ВГСУ від 15.06.2005 № 24/791-43/586, яка залишена в силі ухвалою Судової палати у господарських справах ВСУ від 11.08.2005). Проте трапляються випадки, коли суди нижчих інстанцій діють усупереч вищенаведеній судовій практиці, яскравим свідченням чого є рішен­ня Господарського суду Івано-Франківської області від 20.02.2007 усправі № 16/3,згідно з цим рішенням господарський суд зобов'язав сільську раду укласти договір орен­ди земельної ділянки із забудовни­ком, хоча рішення ради про надан­ня земельної ділянки в оренду від­сутнє. Виходячи з вищевикладеного, на нашу думку, правильним формулюванням позовних вимог при поданні адміністративного позову щодо протиправної бездіяль­ності місцевої ради по нерозгляду клопотання про надання земельної ділянки в оренду є таке: «1. Визна­ти бездіяльність місцевої ради що­до нерозгляду клопотання про на­дання земельної ділянки в оренду неправомірною; 2. Зобов'язати місцеву раду розглянути клопотан­ня про надання в оренду земельної ділянки в тридцятиденний термін з моменту набрання чинності рі­шенням суду».
Проте винесення судом адмі­ністративної юрисдикції постано­ви, згідно з якою місцеву раду зобов'язано розглянути питання про надання зацікавленій особі земельної ділянки в оренду, ще не є гарантією того, що це питання радою буде розглянуто.
На жаль, непоодинокими є випадки, коли місцевими радами рішення суду просто не виконується, всупереч ст. 124 Конституції України (приклади таких дій (бездіяльності) міської ради наведено у «Звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування фактів порушення Конституції України, Земельного кодексу України, інших законів України Тернопільською міською ра­дою, невиконання нею рішень су­дів при відведенні, передачі, надан­ні у користування земельних діля­нок, а також службових зловживань при розпорядженні об'єктами ко­мунальної власності та бездіяль­ності органів прокуратури щодо по­рушень законодавства України в діяльності міської ради» від 17.09.2008).
Підсумовуючи вищенаведене, хотів би зазначити, що для того, щоб гарантувати виконання судо­вих рішень про зобов'язання від­повідної місцевої ради розглянути клопотання зацікавленої особи про надання земельної ділянки, слід внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Ук­раїні». Зокрема, пропоную п. 12 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» викла­сти в наступній редакції: «Пропо­зиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським, се­лищним, міським головою, постійними комісіями, депутатами, вико­навчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. В разі надходження до сільської, се­лищної, міської ради рішення (ух­вали, постанови) суду, яким відпо­відну раду зобов'язано розглянути визначене в ньому питання, сіль­ський, селищний, міський голова або інша особа, яка, згідно з даним Законом, його заміщує при голову­ванні на пленарних Засіданнях ра­ди, зобов'язаний в п'ятиденний строк подати пропозицію щодо розгляду даного питання на най­ближчому пленарному засіданні сільської, селищної, міської ради. Розгляд вказаного питання є обов'язковим нанайближчому пле­нарному засіданні ради».

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
 • Карантин : НЕЗАКОННИЙ. Чому ...
 • “Їм кінець”: У ЗМІ потрапило листування Шарія і ОПЗЖ, де блогер обговорив, як посадити в СІЗО своїх противників
 • Вместо работы загорает на солнце: в сети появились фото Зайцевой за решеткой
 • Государственные проверки от А до Я: как бизнесу пережить приход инспектора. Инструкция
 • ВОЗ направит в Китай экспертов для поиска источника коронавируса
 • Зеленский подарил херсонский торговый порт друзьям Саакашвили
 • Даркнет в кармане: как работает черный рынок в Телеграме
 • Безхмарне життя експрокурора Нечипоренка
 • Щодо будівництва котеджного містечка «Еталон» по вул. Бєркоса, 151
 • Генпрокурору заплатили 1 мільйон доларів за закриття справи Бахматюка – Шабунін

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .