Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ТИПОВИЙ ДОГОВІР оренди торговельного місця
Категория: Образцы исков и заявлений

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 року № 278
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 № 868)
 
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
оренди торговельного місця
__________________________________                                                           _______________________20____ р.
(найменування населеного пункту)
 
________________________________________________________________________________________________ в особі
(повне найменування орендодавця)
______________________________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _________________________________________________________________ , з однієї сторони (далі —
(найменування документа)
орендодавець), та ______________________________________________________________________________________
(повне найменування орендаря)
в особі _______________________________________________________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________________________ ,
(найменування документа)
(далі — орендар), з другої сторони (далі — сторони), уклали договір про нижченаведене.

Предмет договору
1. Предметом договору є торговельне місце № ______ загальною площею ________ кв. метрів, що розташоване на території ринку _______________________________________________________________________________________
                                                            (найменування ринку, сектор та номер ряду)
(далі —об'єкт оренди) та надається орендодавцем у тимчасове користування орендареві для провадження торговельної діяльності.
2. Об'єкт оренди облаштовано тимчасовою нестаціонарною спорудою, право власності на яку має ___________________
______________________________________________________________________________________________________
                                                                 (орендар, орендодавець)
3. Місцезнаходження об'єкта оренди зазначається на плані території ринку.
4. Орендар набуває права користування об'єктом оренди з дня підписання договору.

Права та обов'язки орендодавця
5. Орендодавець має право:
проводити перевірку використання орендарем об'єкта оренди відповідно до договору; вимагати в орендаря своєчасно та у повному розмірі сплачувати орендну плату; .
ініціювати внесення змін до договору або його розірвання в разі погіршення стану об'єкта оренди внаслідок невиконання або неналежного виконання орендарем умов договору.
6. Орендодавець зобов'язаний:
передати орендареві в тимчасове користування об'єкт оренди; забезпечити охорону об'єкта оренди;
надавати орендареві документи, які підтверджують витрати, пов'язані з модернізацією, реконструкцією об'єкта оренди, що здійснені орендодавцем за рахунок орендаря;
пропускати транспортний засіб орендаря до об'єкта оренди під час і після закінчення торгівлі без додаткової плати за в'їзд на територію ринку;
не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися об'єктом оренди згідно з умовами договору; у разі реорганізації орендаря до припинення строку дії договору переукласти договір на таких самих умовах з одним з правонаступників;
підтримувати територію, на якій розташований об'єкт оренди, в належному санітарно-технічному і проти* пожежному стані.

Права та обов'язки орендаря
7. Орендар має право:
здавати об'єкт оренди у суборенду за згодою орендодавця, якщо інше не встановлено договором або законом;
вносити з дозволу орендодавця зміни до об'єкта оренди, здійснювати його реконструкцію, технічне переоснащення та інші поліпшення, що підвищують його вартість;
користуватися системами комунікацій на території, на якій розташований об'єкт оренди; установлювати відповідні вивіски, таблички, рекламні стенди щодо місцезнаходження об'єкта оренди; заїжджати транспортним засобом до об'єкта оренди під час і після закінчення торгівлі без додаткової плати за в'їзд на територію ринку;
вимагати в орендодавця відшкодування витрат, пов'язаних з реконструкцією, модернізацією об'єкта оренди, і що здійснені за рахунок орендаря;
ініціювати внесення змін до договору або його розірвання в разі погіршення стану об'єкта оренди внаслідок невиконання або неналежного виконання орендодавцем умов договору.
8. Орендар зобов'язаний:
прийняти об'єкт оренди у тимчасове користування;
використовувати об'єкт оренди за його цільовим призначенням відповідно до пункту 1 договору; своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;
утримувати об'єкт оренди в належному санітарно-технічному І протипожежному стані, не допускати погіршення Його стану;
у разі припинення або розірвання договору повернути орендодавцеві об'єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу та відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або його частини) об'єкта оренди з вини орендаря; дотримуватися правил торгівлі на ринках, роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, роздрібно? торгівлі продовольчими товарами, ветеринарно-санітарних правил, правил протипожежної безпеки, законодавства про захист прав споживачів та Інших вимог законодавства;
не здійснювати без письмової згоди орендодавця перебудову, добудову та перепланування об'єкта оренди.

Орендна плата та порядок розрахунків
9. Орендна плата за об'єкт оренди становить за місяць оренди _________________________________________ гривень.
Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
10. Розмір орендної плати за весь строк оренди становить ____________________________________________ гривень.
11. Орендна плата обчислюється на підставі розрахунку згідно з додатком та вноситься до 20 числа місяця, що передує місяцю, за який проводиться оплата.
Орендна плата підлягає сплаті незалежно від результатів провадження господарської діяльності орендаря.
12. Інші види платежів, не передбачені у договорі, орендарем не вносяться.

Відповідальність і вирішення спорів за договором
13. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями орендаря, а орендар не відповідає за зобов'язаннями орендодавця, якщо інше не передбачено договором.
14. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
15. Спори, що виникають з договору або у зв'язку з ним, не усунуті шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

Строк дії, порядок зміни та розірвання договору
16. Договір укладено строком на __________________________________________________________________________
                                                                                                              (місяців)
та діє з _____ _____________________ 20____ р. до _____ ____________________ 20 ___ р. включно.
17. Договір може бути автоматично продовжено, якщо орендар продовжує користуватися об'єктом оренди після закінчення строку дії договору за умови відсутності протягом одного місяця заперечень орендодавця.
18. Договір підлягає автоматичному продовженню на той самий строк і на тих самих умовах, що передбачені договором, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження договору.
19. За ініціативою однієї із сторін договір може бути розірвано за рішенням господарського суду у випадках, передбачених законодавством.
20. У разі припинення або розірвання договору здійснені орендарем за рахунок власних коштів поліпшення об'єкта оренди, які можна відокремити від об'єкта оренди не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення — власністю орендодавця. Питання компенсації орендодавцем підвищення вартості об'єкта оренди в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов договору та законодавства.
21. Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін і оформлюються шляхом укладення додаткової письмової угоди. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншій стороні.
22. Зміни та доповнення до договору є його невід'ємною частиною та оформлюються у письмовому вигляді.
23. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
24. Взаємовідносини сторін, не врегульовані договором, регулюються законодавством.
 
Реквізити сторін
Орендодавець                                                                   Орендар
_________________________________________________        _______________________________________________
             (повне найменування, адреса,                                 (повне найменування (для юридичних осіб), паспорт
_________________________________________________        _______________________________________________
             розрахунковий рахунок у банку,                               дані (для фізичних осіб), адреса, розрахунковий рахунок
_________________________________________________        _______________________________________________
                         МФО, ЗКПО)                                                                      у банку, МФО, ЗКПО)
______________           ____________________________        __________________     __________________________
     (підпис)                           (ініціали та прізвище)                         (підпис)                     (ініціали та прізвище)
 
 
м. п.                                                                               м. п.


Додаток до Типового договору
Орендодавець _________________________________________________________________________________________
(повне найменування, адреса,
_____________________________________________________________________________________________________
розрахунковий рахунок у банку, МФО, ЗКПО)
Орендар ______________________________________________________________________________________________
(повне найменування (для юридичних осіб), паспортні дані (для фізичних осіб), адреса,
______________________________________________________________________________________________________
розрахунковий рахунок у банку, МФО, ЗКПО)

Розрахунок орендної плати

Найменування об'єкта оренди, послуг з обслуговування та утримання торговельного місця Вартість, гривень
Усього
Орендодавець                                                                   Орендар
 
______________           ____________________________        __________________     __________________________
     (підпис)                           (ініціали та прізвище)                         (підпис)                     (ініціали та прізвище)
 
 
м. п.                                                                               м. п.
 

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 teen women, 8 ноября 2010 05:10
Обалденно полезный и качественный сайтец у Вас! Хорошо, что еще есть такие :-)
 
 
 петрович, 3 декабря 2013 17:27
кто продскажет как формируется сумма рыночного сбора
и кто ее устанавливает.
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Популярное
 • Китай, коронавирус, Китайгородская и карантин
 • ШОК! Беспредел и угрозы со стороны судьи Цвира Шевченковський суд Харькова
 • 35 предприятий в Харьковской области могут оштрафовать за нелегальных сотрудников
 • АМКУ наклав копійчаний штраф на аеропорт Коломойського за отримання контролю над «Розою вітрів» без дозволу
 • У Порошенко говорят, что ГБР заинтересовалась бывшим президентом после совещания у Зеленского
 • Голова ХОДА Олексій Кучер живе у будинку за 13 млн грн, ринкова вартість його оренди перевищує розмір зарплати чиновника
 • Юрий Витренко: У Коболева есть договоренности с Коломойским с 2014 года
 • "Большая стройка" или большие долгострои?
 • Суд зобов’язав екс-замголови ДУСі та помічника Грановського таки отримати дозволи Мінкульту на забудову на Подолі
 • Держгеонадра залишили газове родовище сімейній фірмі з групи «Фактор» Тищенка

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .