Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Супер решение пришло ко мне под елку из Апелляционного суда Луганской области.
Категория: Правовой ликбез

Картинки по запросу суд фото

Супер решение пришло ко мне под елку из Апелляционного суда Луганской области.
Во-первых, апелляционный суд принял к производству, да еще и удовлетворил апелляционную жалобу по вопросам, которые вроде как по ст. 309 УПК не обжалуются!
Во-вторых, привет круговой судебной поруке, коллегия вынесла принципиальное решение, не смотря на то, что вопрос касался открытия уголовного производства в отношении их коллег!

"Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України, основними засадами судочинства є: забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на каса-ційне оскарження судового рішення;

Частина 2 ст. 8 Конституції України вказує, що норми Конституції України є нормами пря-мої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпо-середньо на підставі Конституції України гарантується.

Відповідно до ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуаль-них рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді. Гарантується право на перегляд вироку, ух-вали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня.

Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в су-ді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, поса-дових і службових осіб. А також згідно рішення Конституційного Суду України від 14.12.2011 р. №19- рп/2011 в аспекті конституційного звернення положення ч. 2 ст. 55 Конституції України не-обхідно розуміти так, що конституційне право на оскарження в суді будь-яких рішень, дій чи без-діяльності всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службо-вих осіб гарантовано кожному. Реалізація цього права забезпечується у відповідному виді судо-чинства і в порядку, визначеному процесуальним законом.

Таким чином, апеляційний суд дійшов висновку, що хоча ст. 309 КПК України і не перед-бачає право на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді за наслідками розгляду даного виду скарг на бездіяльність слідчого, прокурора, але з огляду на норми Конституції України, які є нор-мами прямої дії, апеляційний суд приймає дану апеляцію до розгляду по суті.

Відповідно до ст. 303 ч. 1 п. 1 КПК Українибездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи по-відомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобо-в'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, може бути оскаржена заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володіль-цем тимчасово вилученого майна.

Суд першої інстанції встановив, що 11.08.2017 р. ОСОБА_2 звернувся до Лисичанського ВП ГУНП в Луганській обл. із заявою про вчинення суддями Лисичанського міськсуду Луганської обл. кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 371, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 374 та ч. 2 ст. 397 КК України. Цього ж дня заява ОСОБА_2 було належним чином прийнята та зареєстрова-на Лисичанським ВП ГУНП в Луганській обл. ЖЄО № 11076 ( а. пр. 5-8).

За результатами перевірки зазначеної заяви та дій вказаних у ній осіб заявнику 4.09.2017 р. була направлена відповідь т.в.о. начальника Лисичанського ВП ГУНП в Луганській обл. ОСОБА_3 з посиланням на Закони України «Про звернення громадян» та «;Про судоустрій і статус суддів» ( а. пр. 49-50). Тобто, дії, передбачені ст. 214 КПК України не були виконані ані слідчим поліції, ані відповідним прокурором.

Слідчий суддя погодився з такими порушеннями КПК України і вказав, що вказані в заяві ОСОБА_2 відомості про вчинення кримінальних правопорушень носять загальний характер та субєктивну оцінку заявника, які не підтверджені обєктивними даними і не вказують на передба-чені чинним кримінальним законодавством ознаки злочину. По суті заяви ОСОБА_2 встанов-лено, що він просить внести до ЄРДР відомості про те, що на його думку, колегією суддів Лиси-чанського міськсуду Луганської обл. вчинені кримінальні правопорушення по факту винесення завідомо неправосудного рішення, в результаті його незгоди з діями чи бездіяльністю суддів при здійсненні ними судочинства. Незгода з рішенням судів сама по собі не може вказувати на наяв-ність в діях суддів ознак злочину.

Рішення суду і відповідно дії або бездіяльність суддів у питаннях здійснення правосуддя, повязаних з підготовкою та судовим розглядом справ можуть бути оскаржені в апеляційному та касаційному порядку, що є забезпеченням конституційного принципу незалежності суддів та за-борони втручання у вирішення справ належним судом. Рішення суду, дії чи бездіяльність оскар-жується лише в порядку, визначеному ст. 129 Конституції України та законодавством про судо-чинство.

Виходячи з цих підстав, слідчий суддя вказав, що заява ОСОБА_4 від 11.08.2017 р. мі-стить твердження щодо вчинення колегією суддів Лисичанського міськсуду Луганської обл. у складі: ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передба-чених ч. 2 ст. 371, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 374, ч. 2 ст. 397 КК України, однак відомості, які б вказували на вчинення вказаних злочинів і які підлягають внесенню до ЄРДР в заяві відсутні, тобто фактич-но доводи заявника зводяться до незгоди з якістю та повнотою здійснення судового розгляду та прийнятими судовими рішеннями, що за своїм змістом є позапроцесуальним способом їх оскар-ження, в зв'язку з чим відсутні підстави, передбачені ст. 214 КПК України, для внесення відомос-тей по заяві до ЄРДР та відповідно - зобов'язання вчинити такі дії.

Але, як вбачається з заяви ОСОБА_2, вона повністю відповідає вимогам ст. 214 КПК України. До того ж, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідом-лення про кримінальне правопорушення. Така правова позиція викладена у ОСОБА_5 ВССУ з розгля-ду цивільних і кримінальних справ № 1640/0/4 -12 від 9.11.2012 р .

Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу до-судового розслідування. КПК України передбачає первісну дію по перевірці заяви про вчинення кримінального правопорушення - внесення відомостей до ЄРДР, а вже потім визначення підслід-ності досудового розслідування такого кримінального провадження, правоохоронні органи не мо-жуть послатися па необхідність проведення перевірки як причину невнесення відомостей до ЄРДР по суті заяви громадянина. Перевірка такої заяви повинна проводитись вже в рамках відкритого кримінального провадження, внесеного в ЄРДР. Лише проведення слідчим викладених у заяві обс-тавин, посадова особа може дійти висновку, що ознаки складу кримінального правопорушення відсутні і тому винести постанову про закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 КПК України.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобовязані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не до-пускається.

На думку апеляційного суду, у протоколі про прийняття заяви про скоєння кримінального правопорушення від 11.08.2017 р. зазначені цілком достатні відомості для їх внесення до ЄРДР.

Слідчий суддя при розгляді скарги не повністю встановив та не дав належної оцінки наве-деним вище обставинам, а тому ухвалив незаконне рішення, яке підлягає безумовному скасуван-ню.

Апеляційний суд не погоджується з висновками слідчого судді, що звернення до правоохо-ронного органу з заявою про вчинення злочину є втручанням у здійснення правосуддя. Необхідно надати компетентному правоохоронному органу виконати всі дії, передбачені КПК України, за відповідною заявою будь-якої особи.

За таких обставин апеляційний суд вважає, що висновок слідчого судді, про те, що в скарзі

вказані відомості про вчинення кримінальних правопорушень, які носять загальний характер та субєктивну оцінку заявника, які не підтверджені обєктивними даними і не вказують на передба-чені чинним кримінальним законодавством ознаки злочину є необґрунтованим.

Враховуючи вищевикладене, апеляційний суд вважає, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню із постановленням відповідно до вимог ч. 3 ст. 407 КПК України нової ухвали.

За таких обставин апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга адвоката ОСОБА_2 підлягає задоволенню."

Источник: https://www.facebook.com


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
 • Цены на нефть продолжают расти на фоне новостей об убийстве иранского генерала
 • Новорічна «тендерна» ялинка у Красноярську обігнала ялинку Кернеса, а діамантова ялинка у Марбельї стала найдорожчою в світі
 • Пожары в Австралии уничтожают целые города, под угрозой сотни миллионов животных: жуткие фото
 • Китай запретил онлайн-игры детям для защиты их психического и физического здоровья
 • Сухумский переворот. Как в Абхазии ветераны "ДНР" Майдан устроили
 • СБУ ЗАДЕРЖАЛА ХАРЬКОВЧАНИНА-БОЕВИКА «ЛНР»
 • Прокуратура відсудила у родини Хорошковського 60 гектарів лісу на березі Дніпра
 • БЫЛ ПЬЯН, ДЕБОШИРИЛ И СОПРОТИВЛЯЛСЯ ПАТРУЛЬНЫМ: НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ В ХАРЬКОВЕ ОТСТРАНИЛИ ОТ ДОЛЖНОСТИ
 • Щодо реконструкції нежитлової будівлі по в’їзду Достоєвського, 32 у м. Харкові.
 • Стали известны кандидаты в главы райгосадминистрации на Харьковщине

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .