Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Договір оренди транспортного засобу
Категория: Образцы исков и заявлений

м.____________________                                                                "__ "________________ 200____ р.

_______________________________________________________________________ (далі — Орендодавець),
                  (повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи)

в особі_____________________________________________________________________________________
                                (посада та ПІБ особи, яка уповноважена укладати договір)

що діє на підставі________________________________________________________________ , з однієї сторони.
                                                (статуту, довіреності, положення тощо)

та___________________________________________________________________________ (далі — Орендар),
                                 (повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи)

в особі_______________________________________________________________________________________ ,
                                  (посада та ПІБ особи, яка уповноважена укладати договір)
що діє на підставі________________________________________________________________ , з іншої сторони
                                             (статуту, довіреності, положення тощо)

(які далі за текстом разом іменуються Сторони, а окремо — Сторона), уклали цей договір оренди транспортного засобу (далі — Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове
платне користування транспортний засіб, зазначений у п. 1.2 Договору (далі — Предмет оренди).

1.2. Характеристика Предмета оренди:

— вид транспортного засобу:___________________________________________________________________
— марка та модель:___________________________________________________________________________
— державний реєстраційний номер:_____________________________________________________________
— об'єм двигуна:_____________________________________________________________________________
— номер кузова:______________________________________________________________________________
— вартість:___________________________________________________________________________________
— рік випуску:________________________________________________________________________________
— рік проведення останнього капітального ремонту:________________________________________________
— опис технічного стану:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

1.3. Предмет оренди обладнано:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наприклад: магнітофон, подушки безпеки, аптечка, вогнегасник, комплект інструментів тощо)

1.4. Цільове призначення Предмета оренди:_______________________________________________________.

1.5. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань:_______________________ .

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Обов'язки Орендодавця:

2.1.1. протягом__________ робочих днів після набрання чинності Договором передати Орендарю Предмет

оренди в належному технічному стані за Актом приймання-передачі, який підписується уповноваженими
представниками Сторін та скріплюється їхніми печатками. Орендарю разом із Предметом оренди передаєть-
ся технічна документація на останній, а саме:__________________________________________________________ ;

2.1.2. за власний рахунок здійснювати капітальний ремонт Предмета оренди (за час проведення капіталь-
ного ремонту орендна плата не стягується);

2.1.3. до моменту передачі Орендарю Предмета оренди застрахувати останній на весь час дії Договору;

2.1.4. ознайомити Орендаря з правилами технічної експлуатації Предмета оренди;

2.1.5. здійснювати інформаційну та консультаційну підтримку Орендаря стосовно порядку експлуатації Предмета оренди;

2.1.6.________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________ 

2.2. Права Орендодавця:

2.2.1. контролювати технічний стан та цільове використання Предмета оренди, вимагати від Орендаря негайного усунення допущених порушень;

2.2.2. відчужувати Предмет оренди за умови попередження набувача права власності на Предмет оренди про наявність Договору. До нового власника Предмета оренди переходять усі права та обов'язки Орендодавця;

2.2.3._________________________________________________________________________________________

2.3. Обов'язки Орендаря:

2.3.1. використовувати Предмет оренди на умовах Договору та відповідно до цільового призначення, ви-
значеного у п. 1.4 Договору;

2.3.2. своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату;

2.3.3. забезпечувати проведення у встановлені строки технічного огляду Предмета оренди згідно із чинним законодавством України, сплачувати платежі, пов'язані з проходженням такого огляду;

2.3.4. підтримувати Предмет оренди в технічно справному стані, за свій рахунок проводити його технічне обслуговування (у т. ч. заміну шин та акумулятора), ремонт (крім капітального) та нести витрати на його експлуатацію, у т. ч. щодо сплати податків та обов'язкових платежів;

2.3.5. забезпечувати охорону Предмета оренди;

2.3.6. усувати погіршення Предмета оренди, які сталися з його вини. У разі неможливості відновлення Предмета оренди відшкодувати завдані Орендодавцю збитки. Орендар не відповідає за погіршення Предмета оренди, якщо це сталося внаслідок нормального його зношення або упущень Орендодавця;

2.3.7. надавати Орендодавцю Предмет оренди для проходження технічного огляду;

2.3.8. проводити заправку Предмета оренди пально-мастильними матеріалами;

2.3.9. після закінчення дії Договору (або після його дострокового розірвання) протягом______________________ календарних днів повернути Орендодавцю Предмет оренди у тому ж стані, у якому останній був переданий в оренду (з урахуванням нормального зносу), на підставі Акта приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється їхніми печатками. Орендодавцю разом із Предметом оренди повертається технічна документація на останній, а саме:_________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2.3.10.__________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________
2.4. Права Орендаря:

2.4.1. самостійно визначати способи використання Предмета оренди за умови дотримання п. 1.4 Договору;

2.4.2. вимагати від Орендодавця проведення своєчасного та якісного капітального ремонту Предмета оренди;

2.4.3. переважне право купівлі Предмета оренди у разі його відчуження Орендодавцем за умови належного виконання Орендарем своїх обов'язків за Договором;

2.4.4. проводити з письмового дозволу Орендодавця переобладнання, технічне переоснащення, поліпшення Предмета оренди, вимагати від Орендодавця відшкодування таких витрат (за умови документального підтвердження останніх і в разі неможливості відокремлення поліпшень від Предмета оренди). За взаємною згодою Сторін, оформленою у вигляді додаткової угоди до Договору, відшкодування таких витрат може здійснюватися в рахунок орендної плати;

2.4.5. залишати за собою здійснені ним за власний рахунок поліпшення Предмета оренди, якщо вони можуть бути відокремлені від Предмета оренди без шкоди для останнього;

2.4.6. здавати Предмет оренди в суборенду___________________________________________________________ ;
                                                                           (за згодою Орендодавця/без згоди Орендодавця)

2.4.7. без згоди Орендодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення Предмета оренди;

2.4.8. вимагати розірвання Договору, якщо Орендодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту Предмета оренди;

2.4.9._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________
3. Орендна плата

3.1. Розмір орендної плати за Договором становить______________________________________ грн на місяць.

3.2. Орендну плату Орендар незалежно від наслідків своєї господарської діяльності сплачує в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця наперед__________________ не пізніше____ числа попереднього
                                                                   (За наступнии місяць/квартал/півріччя)

3.3. Розмір, форма, порядок, періодичність та спосіб внесення орендної плати за Договором можуть бути
змінені за взаємною згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.

3.4. Орендодавець на момент укладання Договору____________________________ статус(у) платника податку
                                                                                (має/не має)
на прибуток підприємств на загальних підставах.
 
4. Відповідальність Сторін і вирішення спорів
 
4.1. У разі порушення своїх зобов'язань за Договором Сторона несе відповідальність згідно з Договором та/або чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

4.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини. Сторону вважають невинуватою і вона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо доведе, що вжила всіх заходів, що залежали від неї, для належного виконання Договору.

4.3. Сторона, яка своїми діями завдала збитків іншій Стороні, повинна їх відшкодувати у повному обсязі. Відшкодування завданих збитків не звільняє Сторону від виконання інших обов'язків за Договором.

4.4. У разі втрати чи виходу з ладу Предмета оренди внаслідок порушення правил його експлуатації чи інших умисних дій (бездіяльності) Орендаря або осіб, яким він довірив керування Предметом оренди, Орендар відшкодовує Орендодавцю заподіяні цими діями (бездіяльністю) збитки в повному обсязі або ж за згодою Орендодавця проводить за власні кошти відновлювальний ремонт. Орендар зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані втратою чи пошкодженням Предмета оренди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

4.5. За кожен календарний день прострочення у внесенні Орендодавцю орендної плати Орендар сплачує Орендодавцю пеню у розмірі____________________________ % від суми боргу.

4.6. За прострочення передачі Орендарю Предмета оренди Орендодавець сплачує Орендарю за кожен

календарний день прострочення штраф у розмірі_______________ % від розміру орендної плати, зазначеного у п. 3.1 Договору.

4.7. За прострочення повернення Орендодавцеві Предмета оренди Орендар сплачує Орендодавцеві за кожен календарний день прострочення штраф у розмірі_____________ % від розміру орендної плати, зазначеного у п. 3.1 Договору.

4.8. У випадку нецільового використання Предмета оренди Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі ________ % від розміру орендної плати, визначеної у п. 3.1 Договору.

4.9. Орендар відшкодовує в повному обсязі Орендодавцю збитки, спричинені неналежним поточним ремонтом або експлуатацією Предмета оренди. 

4.10. У разі невиконання Орендарем своїх зобов'язань за Договором Орендодавець вправі стягнути завдані йому збитки за рахунок майна та коштів Орендаря у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.11. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити таким чином, він вирішується у судовому порядку згідно із чинним законодавством України.

5. Дія Договору

5.1. Договір підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками Сторін.

5.2. Договір________________________ нотаріальному посвідченню.
                    (підлягає/не підлягає)

5.3. Договір набуває чинності в момент, визначений у п. 5.1 (у разі якщо Договір підлягає нотаріальному посвідченню — з моменту нотаріального посвідчення), та діє до "_______________________ "________________ 200____ р.

5.4. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

5.5. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни у Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору.

5.6. Зміни до Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, Договорі або в чинному законодавстві України.

5.7. Додаткова угода до цього Договору оформлюється у письмовому вигляді, підписується уповноваженими представниками Сторін і скріплюється печатками Сторін,____________________________________ нотаріальному посвідченню.                                                                 (підлягає/не підлягає)

5.8. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.

5.9. Договір вважається розірваним із моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або в чинному законодавстві України.

5.10. Договір припиняється в разі:

5.10.1. закінчення строку, на який його було укладено;

5.10.2. ліквідації Орендаря;

5.10.3. загибелі Предмета оренди;

5.10.4. розірвання Договору за згодою Сторін;

5.10.5. розірвання Договору за рішенням суду;

5.10.6. в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

5.11. При невиконанні або порушенні однією зі Сторін умов Договору та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі Сторін за рішенням суду.

5.12. Орендодавець має право відмовитися від Договору і вимагати повернення Предмета оренди, якщо Орендар не вносить орендної плати за користування Предметом оренди протягом трьох місяців поспіль. У разі відмови Орендодавця від Договору останній є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.

5.13. Якщо Орендар продовжує користуватися Предметом оренди після закінчення строку Договору, то, за відсутності заперечень Орендодавця протягом одного місяця, Договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений Договором.

6. Прикінцеві положення

6.1. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження з іншою Стороною.

6.5. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони оформлені у порядку, передбаченому для оформлення самого Договору.

6.6. Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку зроблені у тій самій формі, що й Договір.

6.7. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою на _____ сторінках ________ у автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Орендодавець:                                                 Орендар:
_________________                                             _____________________________
_________________                                             _____________________________ 

_________________                                             _____________________________

_________________                                             _____________________________

________/________ /                                           ______________ /_____________ /

(підпис)                                                                               (підпис)

м. п.                                                                                     м. п.

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
 • Житель Харькова оспаривает в суде продление карантина
 • Після смерті Кернеса Харків може перейти під контроль Авакова і Терехова
 • Никто не заметил подмены
 • Поддерживая хорошие начинания...
 • Докази, які підтверджують факт відкриття карткового рахунку в банку
 • Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко
 • В 2020 году каждый украинец выложил 3000 грн на обслуживание госдолга
 • К Земле несутся семь астероидов, три из которых могут быть опасны для человечества
 • На самом деле - Как убивали СССР: на детекторе лжи охрана Горбачева. Выпуск от 26.10.2017
 • Курс доллара погонят наверх до максимума, а евро уже стоит 35 гривен

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .