Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Установчі документи
Категория: Образцы исков и заявлений

Узгоджена діяльність учасників цивільних правовідносин може бути спрямована на досягнення спеціальної мети — створення нового суб'єкту цивільного права (юридичної особи), яку вони наділяють необхідним майном і якому вони визначають предмет діяльності. За наявності в юридичної особи декількох засновників вони повинні погодити свої взаємовідносини, в тому числі вид (характер) і предмет діяльності створюваної організації, розмір і порядок передачі у її статутний фонд майнових внесків, порядок спільної діяльності по створенню юридичної особи та інші умови.

За загальним правилом юридична особа створюється згідно з рішенням власника або уповноваженого ним органу. Установчими документами створених товариств можуть бути установчий договір та статут.

  До набрання чинності у 2004 році Цивільного та Господарського кодексів України відомо було п'ять видів господарських товариств, в основі створення яких лежав установчий договір: акціонерне товариство, повне і командитне товариство, товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю . Чинне законодавство на сьогодняшній день передбачає, що створення товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерного товариства може відбуватися тільки на підставі статуту. Поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх учасників та засновників визначає Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року та вищезазначені Цивільний та Господарський кодекси.

  Засновниками господарського товариства можуть бути фізичні та юридичні особи. Установчі документи укладаються у письмовій формі. Підписи фізичних осіб потребують нотаріального засвідчення, а підписи керівників юридичних осіб повинні завірятися печаткою.

  Законодавством визначено загальні обов'язкові умови, які повинні бути зазначені в установчих документах господарського товариства. Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації та реорганізації товариства. Закон передбачає інші обов'язкові умови, в залежності від виду господарського товариства.

  Повне і командитне товариство є так званими договірними об'єднаннями, оскільки в їх основі лежить договір як угода між учасниками, які зобов'язались один перед одним спільно діяти для досягнення цілей товариства. Кожний учасник вправі вимагати від іншого належного виконання договору, взятих ним на себе зобов'язань.

  В установчому договорі повного товариства мають бути зазначені відомості про вид товариства, предмет та цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчого договору та порядок реоганізації та ліквідації товариства.

  Також обов'язково мають бути зазначені відомості про те, що всі учасники повного товариства займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

  Крім цього, тут визначається розмір частки кожного із учасників, розмір, вклад та порядок внесення вкладів, форма їх участі у справах товариства.

  Установчий договір командитного товариства має містити загальні обов'язкові умови, відомості про розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів, форму їх участі у справах товариства. Стосовно вкладників вказується тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.

  На відміну від повного та командитного товариств, товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю є статутними об'єднаннями. Зміни у складі учасників суттєвим чином змінюють тільки співвідношення розмірів їх часток у майні товариства (у повному та командитному товариствах вихід учасників або вступ нових учасників, як правило, і якщо сторони не домовились про інше, тягне за собою ліквідацію або реорганізацію товариства). Учасники, які вступають в товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю, мають справу не персонально з кожним із засновників, а з товариством у цілому, в особі його представницьких органів. Товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю не передбачають встановлення між учасниками відносин особистої довіри, оскільки вони є насамперед об'єднаннями капіталів, а не окремих осіб, які не зобов'язані своєю працею брати участь у діяльності цих об'єднань. Тому поряд із установчим договором, ще одним установчим документом товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю є статут, який закріплює організаційно-правовий статус товариства, його майнове становище, порядок створення і компетенцію органів управління і контролю, порядок ліквідації та реорганізації, тощо.

  Як правило, установчий договір товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю містить такі умови: відомості про засновників (учасників), предмет договору, найменування та місцезнаходження товариства, юридичний статус товариства, мета створення товариства, майно товариства, порядок формування статутного капіталу, визначення часток учасників, форма внесення вкладів, відповідальність за невиконання або за неналежне виконання договору, правонаступництво, строк дії договору. Інші обов'язкові умови, які повинні бути зазначені в установчих документах товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю містяться в статуті цих товариств.

  Порядок створення акціонерного товариства закритого типу складається з таких етапів: підписання установчих документів (якими можуть бути статут або за бажанням установчий договір та статут), скликання і проведення установчих зборів, реєстрація акціонерного товариства закритого типу.

  Створення та установчі документи акціонерного товариства відкритого типу мають свої особливості. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними господарської діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами. Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію. Отже, процес створення акціонерного товариства складається з таких етапів:

  Укладання установчого договору про спільну діяльність по створенню акціонерного товариства.

  Реєстрація повідомлення про випуск акцій.

  Повідомлення про намір створити акціонерне товариство та проведення підписки на акції. Реєстрація випуску цінних паперів у фінансових органах.

  Скликання та проведення установчих зборів. Затвердження установчими зборами статуту товариства.

  Подання заяви для реєстрації акціонерного товариства. Державна реєстрація акціонерного товариства.

  Якщо укладається установчий договір між засновниками акціонерного товариства, то у предметі договору вказується, що сторони дійшли згоди по укладенню угоди про спільну діяльність для створення акціонерного товариства. У договорі вказуються повне і скорочене найменування АТ, місцезнаходження, мета створення товариства, предмет діяльності товариства, юридичний статус товариства, права і обов'язки акціонерів, передбачуваний розмір статутного капіталу, кількість акцій і їх номінальна вартість, види акцій, кількість привілейованих акцій і розмір дивідендів по них, порядок формування статутного фонду, відповідальність акціонерів за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань щодо внесення вкладу; кількість акцій, які засновники залишають за собою, характеристика вкладу засновників та вартісна оцінка вкладу.

  17 вересня 2008 року було прийнято новий Закон України «Про акціонерні товариства», який набуде чинності 29 квітня 2009 року.

  У випадку створення господарського товариства за участю іноземного учасника (як правило, створюються вони у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), в установчому договорі особливе значення має господарське обумовлення. Тут можливі два варіанти таких обумовлень. По-перше, сторони самі розробляють господарську процедуру. По-друге, наперед вказується в суді один із постійно діючих господарів.

  Як вже зазначалося, другим установчим документом для господарських товариств є статут. Співвідношення установчого договору і статуту є таким, що останній по суті можливо розглядати як частину договору — адже він затверджується учасниками (засновниками) як один із основних результатів їх угоди. Тому зміст статуту господарського товариства може частково перекриватися змістом договору. Однак деякі принципові положення про взаємовідносини учасників (засновників), насамперед — їх воля на створення нової організації, можуть бути відображені тільки в договорі про її створення, а низка конкретних положень, що стосуються статусу цієї організації, наприклад компетенція її органів, — тільки в статуті.

  Необхідність існування статуту в даних видах господарських товариств пояснюється тим, що учасники (засновники), які створюють акціонерне товариство, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю можуть і не брати участі у господарській діяльності товариства (на відміну від повного чи командитного товариства), але мають право на отримання прибутку від результатів роботи товариства — дивідендів. Якщо у повному чи командитному товариствах громадяни (рідше з участю юридичних осіб) об'єднуються з метою спільно вести підприємницьку діяльність, — брати безпосередню участь у справах товариства, створення акціонерного товариства, товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю є скоріше об'єднаннями капіталів.

  Законодавством передбачаються обов'язкові відомості, які повинні бути вказані в статуті, в залежності від виду товариства.

  Так, загальними обов'язковими умовами є вид товариства, найменування та місцезнаходжкення, склад засновників та учасників, розмір та порядок утворення статутного капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства, порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

  Статут акціонерного товариства має містити також відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купується засновниками, наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій.

  Існують також деякі види господарських підприємств, котрі установчим документом мають тільки статут. Так, наприклад, приватне підприємство, адвокатське об'єднання мають тільки статут, оскільки вони не являють собою договір між учасниками про створення товариства.


 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 biuro baldai, 26 октября 2010 12:35
Хороший пост и ресурс. Поставила закладку на РСС. Знаете, в лисе появляется сверху в панельках закладка. Но так как много уже на что подписалась, поэтому хотела бы как-нибудь упорядочить закладки. Как-то читала, что есть специальные программы, через которые можно все просматривать. Может, посоветуете девушке?
 
 
 mano blogas, 23 ноября 2010 00:24
Хорошо пишете. Надеюсь, когда-нибудь увижу нечто подобное и на своем блоге...
 
 
 russian mail order brides, 13 апреля 2011 05:52
Спасибо...так обстоятельно изложено...я даже сохранила)))
 
 
 vildika, 20 апреля 2011 04:17
Удачи и процветания Вашему сайту и конечно же его создателям во веки веков )))
 
 
 vildika, 21 апреля 2011 11:42
Огромное спасибо за такой полезняк. Сайт просто супер!
 
 
 best dating, 1 мая 2011 04:38
всем привет!!! вот набрела на этот сайт и только положительные имоции!!!! одним словом молодцы!!!
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Популярное
 • У випадку бездіяльності слідчого суддя за клопотанням учасника провадження встановлює конкретний строк для проведення процесуальної дії, стаття 114 КПК України (Жовтневий районний суд м. Харкова від 18 березня 2016р., суддя Федюшин М.В)
 • Нетверезий “коп” дістав пiстoлeт та виcтpілив чоловіку у спину, за те що той зробив поліцейському зауваження
 • ВССУ: Узагальнення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування» (станом на 12 січня 2017р.)
 • Партнерами Коломойского стали американцы, которые "кинули" украинскую оборонку на $8 млн – Bihus.Info
 • СБУ задержала на границе бывшего замдиректора завода имени Малышева c 55 медалями
 • Сім'я нового голови НБУ Шевченка заборгувала за комуналку 1,2 млн гривень
 • На Харковщине сгорела иномарка. Возможен поджог (фото)
 • На Одесской таможне трое руководителей погорели на взятках
 • В Харькове прошел рейд по ночным клубам, барам и ресторанам (видео, фото)
 • ГЛАВВРАЧА ХАРЬКОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОДОЗРЕВАЮТ В ХАЛАТНОСТИ С УЩЕРБОМ ПОЧТИ НА 3 МИЛЛИОНА ГРИВЕН

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .