Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Про особливості розгляду спорів щодо прийняття на роботу чи звільнення членів виконавчих органів товариства
Категория: Показательное дело

altСпори, пов'язані з оскарженням членами виконавчих органів товариства, а також членами наглядової ради товариства, які уклали з товариствами трудові договори, рішень відповідних органів товариства про звільнення (усунення, відсторонення, відкликання) їх з посади, розглядаються в порядку цивільного судочинства як трудові спори. Судам необхідно звернути увагу на те, що у цьому разі позивач звертається до суду за захистом своїх трудових прав як найманого працівника, а не акціонера (учасника) господарського товариства. Способом захисту порушених або оспорюваних прав у таких категоріях спорів с позов про поновлення на посаді, зобов'язання усунути перешкоди у виконанні посадових обов'язків тощо відповідної посадової особи господарського товариства, а не позов про визнання недійсним відповідного рішення загальних зборів акціонерів (учасників) товариства чи наглядової ради товариства
 
Вищий господарський суд України, розглянувши 23 червня 2010 року у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу TOB «Д» на постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 23 жовтня 2009 року у справі за позовом гр-на В. до TOB «Д», 3-ті особи: гр-н К., гр-н Ш., — про визнання недійсним рішення загальних зборів, встановив таке.
Рішенням Господарського суду Запорізької області від 19 травня 2009 року в задоволенні позовних вимог відмовлено.
Постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 23 жовтня 2009 року вказане рішення скасовано. Прийнято нове рішення, яким позовні вимоги у частині визнання недійсним рішення загальних зборів TOB «Д», оформленого протоколом від 20 січня 2008 року № *, щодо виключення зі складу учасників товариства гр-на В. задоволено. У частині визнання недійсним рішення загальних зборів TOB «Д», оформленого протоколом від 20 січня 2008 року № *, щодо призначення на посаду директора товариства гр-на К. провадження у справі припинено.
Не погоджуючись із постановою апеляційного господарського суду, відпові-
дач звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просив її скасувати як таку, що прийнята з порушенням норм права та залишити в силі рішення місцевого господарського суду.
Заслухавши пояснення представників відповідача, перевіривши матеріали справи, доводи касаційної скарги та правильність застосування господарськими судами норм права, Вищий господарський суд України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, зважаючи на таке.
Відповідно до пункту 1 статті ПІ9 Господарського процесуального суду (ГПК) України, касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити постанову суду апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення. Касаційна скарга залишається без задоволення, коли суд визнає, що постанова апеляційного господарського суду прийнята з дотриманням вимог матеріального та процесуального права.
Як встановив апеляційний господарський суд, 5 вересня 2002 року відділ реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Запорізької міської ради зареєстрував TOB «Д».
Станом на 20 січня 2009 року учасниками товариства були гр-н В., гр-н К., гр-н Ш. Згідно з пунктом 5 статуту товариства, статутний капітал становить 300 000 грн та поділений на 100 часток, вартість однієї частки становить — З 000 грн. Статутний капітал розподілено серед учасників таким чином: гр-н В. — 100 500 грн (33,5 %), гр-н К. - 100 500 грн (33,5 %), гр-н Ш. - 99 000 грн (33 %).
20 січня 2009 року рішенням загальних зборів учасників TOB «Д», оформленим протокол № *, у зв'язку з систематичним невиконанням обов'язків, перешкоджанням своїми діями досягненню цілей товариства, вирішено виключити гр-на В. зі складу засновників та виплатити вартість частини майна товариства, пропорційну його частці у статутному фонді. З метою недопущення зменшення статутного капіталу перерозподілено його між гр-ном К. — 67 % та гр-ном Ш. — 33 % (пункт 2). Крім того, у зв'язку із закінченням строку контракту з гр-ном В. обрано директором товариства гр-на К. та затверджено нову редакцію статуту товариства.
Апеляційний господарський суд не погодився з висновком суду першої інстанції про відмову в задоволенні позовних вимог про визнання недійсним рішення загальних зборів у частині виключення гр-на В. з числа учасників TOB «Д» у зв'язку з таким.
 Відповідно до статті 11 Закону Укра- в їни «Про господарські товариства» (За- п кон), до обов'язків учасника товариства р віднесено: а) додержуватися вимог уста- ( новчих документів товариства і викону- с вати рішення загальних зборів та інших г органів управління товариства; б) вико- с нувати свої зобов'язання перед товари- і ством, у тому числі пов'язані з майновою ^ участю, а також робити внески (оплачу- і вати акції) у розмірі, порядку та засобами, і передбаченими установчими документа- і ми; в) не розголошувати комерційну та- \ ємницю та конфіденційну інформацію і про діяльність товариства; г) нести інші обов'язки, якщо це передбачено цим За- і коном, іншим законодавством України та і установчими документами. ] Підстави для виключення зі скла- ] ду учасників товариства визначені стат- і тею 64 цього Закону, а саме: учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або не- і належним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 % загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.
Аналогічні положення викладені і в Статуті TOB «Д» (розділ III Статуту). Відповідно до частин 1—3 статті 62 Закону, в товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноосібний (директор). Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Загальні збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції (директора). Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників і організує виконання їхніх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників товариства.
Згідно з пунктом 44 Статуту TOB «Д», виконавчим органом товариства є директор, з яким укладається контракт, в якому визначаються його права, термін наймання, обов'язки і відповідальність, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством України. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Директор вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, котрі віднесені до виняткової компетенції зборів учасників товариства.
Метою TOB «Д» згідно з його статутом є досягнення економічних і соціальних результатів, отримання прибутку (пункт 5 Статуту).
Рішенням загальних зборів TOB «Д» від 17 вересня 2002 року № ** гр-на В. призначено на посаду директора товариства. Крім того, 23 грудня 2008 року Оріхівський районний суд Запорізької області постановив рішення за позовом гр-на В. до гр-на К. про визнання недійсним рішення загальних зборів TOB «Д», викладених у протоколі від 19 вересня 2008 року № ***, яким визнав недійсним рішення зборів TOB «Д» про звільнення гр-на В. з посади директора товариства за власним бажанням. Таким чином, з 17 вересня 2002 року до 20 січня 2009 року директором товариства був гр-н В.
Суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку, що виключення позивача з учасників TOB «Д» у зв'язку з тим, що він не з'являвся на роботі, будучи директором цього товариства, не є невиконанням ним своїх обов'язків як учасника товариства, а відноситься до невиконання посадовою особою (директором) своїх обов'язків.
У протоколі, яким оформлено оспорюване рішення загальних зборів не наведено і відповідачем не надано доказів невиконання позивачем обов'язків як учасником товариства.
Щодо посилань відповідача та третіх осіб на втручання гр-на В. у діяльність TOB «Г» та завдання своїми діями матеріальної шкоди цьому товариству, апеляційний господарський суд зазначив, що дана обставина не може слугувати доказом невиконання позивачем його обов'язків як учасника TOB «Д» або перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства.
Відповідно до частин 1, 4 статті 23 Закону України «Про господарські товариства», посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена наглядова рада товариства, — голова та члени наглядової ради товариства. Посадові особи відповідають за заподіяну ними товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно до абзаца 3 пункту 3.10 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 28 грудня 2007 року № 04-5/14 «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин», у рішенні про виключення учасника з господарського товариства повинно бути обґрунтовано причини такого виключення і зазначено, які саме факти невиконання статутних обов'язків стали підставою виключення учасника товариства, в чому полягає систематичність невиконання учасником товариства його обов'язків, якими саме діями (бездіяльністю) учасник перешкоджає досягненню цілей товариства. Відсутність відповідних відомостей у рішенні про виключення учасника з товариства може бути підставою для визнання такого рішення недійсним за позовом даного учасника.
Господарський суд апеляційної інстанції зазначив, що протокол від 20 січня 2009 року № * не має відомостей щодо фактів систематичного невиконання або неналежного виконання обов'язків саме як учасника товариства — гр-на В., а також доказів того, що позивач своїми діями перешкоджає досягненню цілей това-
на які посилається відповідач як на систематичне невиконання позивачем своїх обов'язків як учасника товариства та перешкоджання досягненню цілей товариства, можуть відноситися лише до порушення своїх обов'язків саме директором товариства, а не його учасником.
Таким чином, відповідач порушив вимоги статті 64 Закону України «Про господарські товариства» при прийнятті рішення загальних зборів товариства щодо виключення зі складу учасників TOB «Д» учасника гр-на В. Зважаючи на викладене, суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників TOB «Д», оформленого протоколом від 20 січня 2008 року № *, щодо виключення зі складу товариства учасника гр-на В.
Щодо вимог позивача про визнання недійсним рішення TOB «Д» у частині призначення на посаду директора товариства гр-на К., суд апеляційної інстанції припинив провадження у справі в цій частині у зв'язку з нижченаведеним.
Пунктом 4 постанови Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» при вирішенні питання про те, чи є спір, що виник між господарським товариством та посадовими особами товариства, які входять до складу виконавчого органу товариства або наглядової ради товариства, трудовим чи корпоративним, судам необхідно керуватися положеннями глави XV Кодексу законів про працю України.
Відповідно до статті 3 Кодексу законів про працю (УЗпП) України, до трудових відносин належать відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Згідно з частиною 4 статті 65 Господарського кодексу (ГК) України, у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), у якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін. За частиною 6 статті 65 ГК України, керівника підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрактом), відповідно до закону.
Спори, пов'язані з оскарженням членами виконавчих органів товариства, а також членами наглядової ради товариства, які уклали з товариствами трудові договори, рішень відповідних органів товариства про звільнення (усунення, відсторонення, відкликання) їх з посади, розглядаються в порядку цивільного судочинства як трудові спори. Судам необхідно звернути увагу на те, що у цьому разі позивач звертається до суду за захистом своїх трудових прав як найманого працівника, а не акціонера (учасника) господарського товариства. Способом захисту порушених або оспорюваних прав у таких категоріях спорів є позов про поновлення на посаді, зобов'язання усунути перешкоди у виконанні посадових обов'язків тощо відповідної посадової особи господарського товариства, а не позов про визнання недійсним відповідного рішення загальних зборів акціонерів (учасників) товариства чи наглядової ради товариства.
У зв'язку з тим, що призначення на посаду та звільнення з посади директора TOB «Д» здійснюється відповідно до Статуту на підставі договору (контракту) з ним, спір про визнання недійсним рішення про звільнення з посади директора гр-на В. та призначення директором гр-на К. повинен розглядатися за нормами цивільного судочинства як трудовий спір.
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 80 ГПК України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо
спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.
За таких обставин, провадження у справі щодо визнання недійсним рішення загальних зборів відповідача, оформленого протоколом від 20 січня 2008 року № *, в частині призначення на посаду директора TOB «Д» гр-на К. правомірно припинено апеляційним господарським судом на підставі пункту 1 частини 1 статті 80 ГПК України.
Колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про наявність підстав для задоволення позову в частині визнання недійсним рішення загальних зборів TOB «Д», оформленого протоколом від 20 січня 2008 року № *, щодо виключення зі складу учасників товариства гр-на В.
Твердження оскаржувача про порушення і неправильне застосування апеляційним господарським судом норм права при прийнятті постанови не знайшли свого підтвердження, у зв'язку з чим підстави для зміни чи скасування законної та обґрунтованої постанови колегія суддів Вищого господарського суду України не вбачає.
Згідно зі статтями 125, 129 Конституції України та рішенням Конституційного Суду України від 11 березня 2010 року № 8-рп/2010, постанова Вищого господарського суду України касаційному оскарженню не підлягає.
Керуючись статтями 1115, 1117, ПІ9 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:
— касаційну скаргу TOB «Д» залишити без задоволення. Постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 23 жовтня 2009 року залишити без змін.
Постанова Вищого господарського суду України касаційному оскарженню не підлягає.
 
(Постанова Вищого господарського суду України від 23 червня 2010року. Справа № 6/104/09. Головуючий — Мирошниченко C.B. Судді — Барицъка Т.Л., Губенко Н.М.)
 
 
 

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 chat room adult, 7 апреля 2011 22:53
Много интересного на сайте. Спасибо
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Популярное
 • НБУ продает на аукционе 40 тонн монет, выведенных из эксплуатации
 • Тайна совещательной комнаты, судья Цвира
 • Эпидемия коронавируса в Дзержинском районном суде города Харькова, осторожно!
 • Новости 24 сентября: Ахметов "отмывает" 2 миллиарда долларов, Витренко объясняет убытки "Нафтогаза", в Ужгороде запускают аэропорт
 • Щодо нежитлових приміщень з логотипами «Дом оптики» та «CHURRASCO GRILL» за адресою: вул. Полтавський шлях, 140-А
 • Щодо нежитлового приміщення «Osteria Il Tartufo», що розміщене по вул. Культури, 20 - В
 • В доме Пабло Эскобара нашли тайник с миллионами сгнивших долларов
 • Стосовно нежитлових приміщень, що розміщені по вул. Сумській, 13,
 • КОРРУПЦИОННО-СЕМЕЙНЫЙ ТАНДЕМ ЖИДКОВА-ДАВЫДОВОЙ НАНЁС ДЕРГАЧЁВСКОМУ РАЙОНУ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ УБЫТКИ
 • «ЛАВОЧКИ КЕРНЕСА»: У ХАРКОВІ ВСТАНОВИЛИ НОВИЙ РЕКОРД

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .