DataLife Engine 9.2 > Важно знать > ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ


14 февраля 2011. Разместил: Ansin
alt 21.04.1999 р. прийнято Закон України «Про виконавче провадження» (далі — Закон), який визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.
Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) — це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до Закону підлягають примусовому виконанню (далі — рішення).
 
Які органи і посадові особи здійснюють примусове виконання рішень?
 
Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.
Відповідно до Закону України «Про державну виконавчу службу» примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, районних, міських (міст обласного значення), районних в містах відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції (далі — державні виконавці).
Примусове виконання рішень державною виконавчою службою здійснюється на підставі виконавчих документів, визначених Законом.
Відповідно до Закону державною виконавчою службою підлягають виконанню такі виконавчі документи:
 
виконавчі листи, що видаються судами, та накази господарських судів, у т. ч. на підставі рішень третейського суду, Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України;
 
ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у випадках, передбачених законом; судові накази; виконавчі написи нотаріусів;
 
посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень цих комісій;
 
постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
 
рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння і користування культовими будівлями та майном;
 
постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу;
 
рішення інших органів державної влади у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу.
Заходами примусового виконання рішень є: звернення стягнення на майно боржника; звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника;
 
вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні;
 
інші заходи, передбачені рішенням.
 
Які обов'язки і права мають державні виконавці?
 
Державний виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії. Державний виконавець:
 
здійснює необхідні заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі — виконавчий документ), у спосіб і порядок, визначені виконавчим документом;
 
надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомитися матеріалами виконавчого провадження;
 
розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження та їх клопотання;
 
заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом; роз'яснює сторонам їх права і обов'язки; проводить оцінку (переоцінку) майна в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
 
Державний виконавець при здійсненні виконавчого провадження має право:
 
одержувати необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки, іншу інформацію;
 
проводити перевірку виконання рішень юридичними особами всіх форм власності, а також громадянами, які провадять підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, що є боржниками за виконавчими документами;
 
здійснювати перевірку виконання юридичними особами рішень стосовно працюючих у них боржників;
 
безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що належать боржникам або зайняті ними, проводити огляд зазначених приміщень і сховищ, при необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку, опечатувати ці приміщення і сховища;
 
накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в порядку, встановленому законодавством;
 
на виконання рішення суду про стягнення коштів або накладення арешту в порядку, встановленому Законом, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності боржника, в т. ч. на кошти, які знаходяться на рахунках та вкладах в установах банків, інших кредитних установах, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;
 
використовувати за згодою власника приміщення, в т. ч., що є в комунальній власності, для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспорт стягувача або боржника для перевезення майна;
 
звертатися до органу, який видав виконавчий документ, за роз'ясненням рішення з заявою про видачу дубліката виконавчого документа, порушувати клопотання про встановлення чи зміни порядку і способу виконання, відстрочку та розстрочку виконання рішення;
 
звертатися до суду з поданням про розшук боржника — фізичної особи або дитини чи про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржникач^ізичної особи або іншої особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання;
 
викликати громадян та посадових осіб з приводу виконавчих документів, що знаходяться у виконавчому провадженні, а у разі неявки боржника без поважних причин виносити постанову про його привід через органи внутрішніх справ;
 
залучати до проведення виконавчих дій понятих, працівників органів внутрішніх справ, інших осіб у встановленому порядку, а також експертів, спеціалістів, а для оцінки майна — суб'єктів оціночної діяльності — суб'єктів господарювання;
 
накладати стягнення у вигляді штрафу на громадян і посадових осіб у випадках, передбачених законом;
 
застосовувати під час проведення виконавчих дій відео-запис, фото- і кінозйомки;
 
при виконанні судових рішень безперешкодно входити на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення боржників — фізичних осіб, проводити в цих приміщеннях огляд, за необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників органів внутрішніх справ, опечатувати ці приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там знаходиться та на яке за законом можливо звернути стягнення;
 
вимагати від матеріально відповідальних і службових осіб боржників — юридичних осіб або від боржників-фізич-них осіб відомості та пояснення по фактах невиконання рішень або законних вимог державного виконавця чи інших порушень вимог законодавства про виконавче провадження;
 
повідомляти з метою профілактичного впливу органи державної влади, громадські об'єднання, трудові колективи і громадськість за місцем проживання або роботи особи про факти порушення нею вимог законодавства про виконавче провадження;
 
У разі необхідності для проведення чи організації виконавчих дій залучати на платній основі, у т. ч. за рахунок авансового внеску стягувача, суб'єктів господарювання, які у встановленому законом порядку одержали ліцензії на:
 
будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та о городжу вальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
 
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
 
операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
 
надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян (крім випадків виконання судових рішень, ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності);
 
проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
 
здійснювати інші повноваження, передбачені Законом та іншими законами.
 
Вимоги державного виконавця щодо виконання рішень є обов'язковими для усіх органів, організацій, посадових осіб, громадян і юридичних осіб на території України.
 
Державному виконавцю у встановлений ним строк повинні бути надані безкоштовно документи або їх копії, необхідні для здійснення його повноважень.
 
Невиконання законних вимог державного виконавця тягне за собою відповідальність згідно з законом.
 
Які надаються гарантії прав громадянам і юридичним особам у виконавчому провадженні?
 
Державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому права у точній відповідності із Законом і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.
 
Особам, які беруть участь у виконавчому провадженні або залучаються до проведення виконавчих дій, повинні бути роз'яснені державним виконавцем їх права відповідно до вимог Закону.
 
Дії державного виконавця, його відмова від вчинення певної виконавчої дії, зволікання з вчиненням виконавчих дій, а також відмова у задоволенні заяви про відвід державного виконавця можуть бути оскаржені особами, які беруть участь у виконавчому провадженні або залучаються до виконання виконавчих дій у встановленому Законом порядку.
 
Чи здійснюється контроль за законністю виконавчого провадження?
 
Контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання рішень державним виконавцем здійснюють начальник органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, та керівник вищестоящого органу.
 
Керівник органу державної виконавчої служби при здійсненні контролю за діями державного виконавця під час виконання рішень, якщо вони суперечать вимогам Закону, вправі своєю постановою скасувати постанову, акт, інший процесуальний документ, винесений у виконавчому провадженні державним виконавцем, який йому підпорядкований, зобов'язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, передбаченому Законом. Постанова керівника органу державної виконавчої служби може бути оскаржена сторонами виконавчого провадження до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду в 10-денний строк з моменту її винесення.
 
 

Вернуться назад