Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Зразок Директора з капітального будівництва Служби капітального будівництва та технічного нагляду за будівництвом
Категория: Образцы исков и заявлений

Картинки по запросу Директор з капітального будівництва

ЗРАЗОК

 

Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2005» (далі — КП) не передбачає професійної назви роботи (посади) «Директор з будівництва». Проте у ньому міститься назва професії (посади) «Директор з капітального будівництва» із кодом КП 1223.1 («Головні фахівці-керівники виробничих підрозділів у будівництві»), яку і треба застосовувати. Типову кваліфікаційну характеристику означеної посади розроблено, погоджено та затверджено і розміщено у ДКХП, Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи». Оскільки у кваліфікаційній характеристиці визначено перелік основних (загальних) функціональних завдань та обов’язків, притаманних посаді «Директор з капітального будівництва», у наведеному нижче проекті посадової інструкції визначено більш деталізоване коло професійних норм за цією посадою. Посадова інструкція після її затвердження керівником підприємства або, за дорученням, його заступником доводиться до працівника під розпис. Структура проекту посадової інструкції відповідає вимогам розділу «Загальні положення» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 1.

 

Директор з капітального будівництва

Служби капітального будівництва та технічного нагляду за будівництвом

(Код КП — 1223.1)

 

 

 

(назва підприємства)                                                    Затверджую

                                                                                                                                                                    

                                                                                                               (посада керівника підприємства)

Посадова інструкція                                                                                                                 

Директора з капітального будівництва                                    (підпис)                   (ініціали, прізвище)

Служби капітального будівництва                                        «____»                                    __ 20__ р.

та технічного нагляду

за будівництвом

(назва Служби носить умовний характер)

 

1. Загальні положення

1.1. Посада директора з капітального будівництва належить до категорії керівників.

1.2. Директор з капітального будівництва забезпечує виконання робіт із капітального будівництва на підприємстві.

1.3. Директор з капітального будівництва очолює Службу капітального будівництва та технічного нагляду за будівництвом (далі — Служба).

1.4. Директор з капітального будівництва призначається на посаду і звільняється з посади наказом                                                                                                                                                                      

                                                                                            (посада керівника підприємства)

1.5. Директор з капітального будівництва безпосередньо підпорядковується

                                                                                                                                                                     

                                                                                        (посада керівника підприємства)

1.6. Розпорядження директора з капітального будівництва є обов’язковими для виконання підлеглими працівниками і можуть бути скасованими                                                                        

                                                                                                                                            (посада керівника підприємства)

1.7. Директор з капітального будівництва у своїй службовій діяльності керується цією посадовою інструкцією, Положенням про Службу, затвердженим планом робіт, керівними матеріалами з питань капітального будівництва (вимогами Державних будівельних норм — ДБН), наказами, розпорядженнями та дорученнями                                                                                                                                              

                                                                                                                                (посада керівника підприємства)

1.8. За відсутності директора з капітального будівництва його обов’язки виконує (вказується посада працівника), що призначається в установленому порядку, з набуттям відповідних прав і відповідальності за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

 

2. Завдання та обов’язки

Директор з капітального будівництва:

2.1. Організовує виконання робіт з капітального будівництва на підприємстві, забезпечує раціональне використання капітальних вкладень та вживає заходів щодо підвищення їх ефективності.

2.1.1. Забезпечує цільове використання інвестиційних ресурсів.

2.1.2. Спрямовує капітальні вкладення (ресурси) на технічне переозброєння та реконструкцію підприємства.

2.1.3. Концентрує капітальні вкладення (ресурси) на пускових об’єктах (об’єкті).

2.1.4. Вживає заходів щодо скорочення обсягів незавершеного будівництва.

2.2. Забезпечує дотримання стандартів, норм і правил технічної експлуатації наявних будівель і споруд, контролює своєчасне проведення їх капітального (поточного) ремонту.

2.3. Бере участь у розробці бізнес-планів стосовно визначення обсягів фінансування, у тому числі за рахунок коштів інвесторів щодо розробки проектно-кошторисної документації, придбання відповідного устаткування, будівництва тощо.

2.4. Забезпечує проведення торгів (тендерів) для ефективного використання коштів для закупівлі будівельного устаткування (кабельних виробів, сантехнічного устаткування тощо) або послуг, у залежності від обсягів та потреб закупівлі.

2.5. У межах наданих повноважень укладає з будівельними, проектними організаціями договори (контракти) та організовує контроль за їх дотриманням.

2.5.1. Організовує оформлення банківських операцій щодо укладених договорів, готує відповідні фінансові звіти у встановлені терміни.

2.5.2. У разі недотримання договірних обов’язків висуває (пред’являє) партнеру штрафні санкції у встановленому порядку.

2.5.3. Контролює встановлену вартість будівельних робіт, не допускає використання будівельних матеріалів, устаткування та виробів, що призводить до подорожчання будівництва, або таких, що не відповідають стандартам якості та технічним умовам.

2.6. Забезпечує використання коштів в установлених обсягах на закупівлю устаткування, проведення геологорозвідувальних робіт, виконання інших робіт, визначених у зведеному кошторисі розрахунку вартості будівництва (титульних списках).

2.7. Впроваджує прогресивні форми організації праці на будівництві, сприяє ефективному використанню професійно-кваліфікаційного потенціалу підлеглих працівників.

2.8. Забезпечує будівництво проектно-кошторисною та іншою технічною документацією, в установлені терміни погоджує з відповідальною організацією внесення до неї змін та доповнень, що виникають під час будівництва, без зниження міцності будівельних конструкцій та якості будівельних робіт.

2.9. Організовує технічний нагляд за термінами будівництва, приймає виконані підрядником (субпідрядником) роботи.

2.10. Забезпечує складання звітної документації у встановлені терміни.

2.11. Організовує проведення інвентаризації незавершеного будівництва, бере участь у перевірках та контрольних обмірюваннях будівель (споруд), які здійснюються Замовником або організацією, що фінансує роботи.

2.12. Отримує дозвіл на виконання будівельних робіт від контрольного органу влади у сфері будівництва (Держархбудконтроль).

2.13. Погоджує з органами влади, що здійснюють технічний нагляд (Держнаглядохоронпраці), та іншими відповідальними органами питання, пов’язані з установленням, випробуванням, реєстрацією будівельного або іншого устаткування.

2.14. Бере участь у прийманні Державною комісією об’єкта в експлуатацію у відповідності до встановленого порядку.

2.15. Організовує технічний нагляд на будівництві за дотриманням працівниками правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони довкілля.

 

3. Права

Директор з капітального будівництва має право:

3.1. Подавати керівнику підприємства пропозиції щодо підвищення ефективності роботи Служби, проектування, технічного нагляду та при визначенні підрядника (субпідрядника).

3.2. Видавати розпорядження, що стосуються капітального будівництва.

3.3. Зупиняти роботи на будівництві у разі виникнення загрози аварії, забороняти проведення подальших будівельних робіт при порушенні будівельниками (підрядниками, субпідрядниками) вимог технагляду, надавати відповідну інформацію керівнику підприємства та відповідним контрольним (наглядовим) організаціям за призначенням.

3.4. Вимагати від керівників будівельних організацій (підрядників, субпідрядників) дотримання певних норм та правил під час складування будівельних матеріалів та належного утримання будівельного майданчика.

3.5. Подавати пропозиції керівнику підприємства щодо вирішення кадрових питань, які стосуються Служби.

3.6. Подавати пропозиції керівнику підприємства щодо заохочення підлеглих працівників або накладання стягнень за результатами їх роботи.

3.7. Брати участь у нарадах, засіданнях, семінарах, що стосуються його компетенції.

3.8. Отримувати необхідну інформацію, нормативно-правову документацію, що необхідна для належної роботи Служби.

3.9. Брати участь у проведенні атестації підлеглих працівників.

3.10. Вимагати від підлеглих працівників якісної та відповідальної праці, дотримання правил внутрішнього розпорядку.

 

4. Відповідальність

Директор з капітального будівництва несе відповідальність за:

4.1. Невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

4.2. Належне та своєчасне виконання наказів, розпоряджень та доручень керівника підприємства та вищих керівних органів.

4.3. Використання будівельних матеріалів і виробів, що не відповідають технічним умовам, державним стандартам якості тощо, виконання будівельних робіт, на які відсутні відповідні паспорти.

4.4. Підготовку звітної документації у визначені терміни та у повному комплекті.

4.5. Ефективне та раціональне використання матеріальних, фінансових ресурсів.

4.6. Недотримання термінів закінчення будівництва об’єкта.

4.7. Дотримання підлеглими працівниками правил та норм охорони праці, протипожежної безпеки та охорони довкілля.

 

5. Повинен знати

Директор з капітального будівництва повинен знати:

— Конституцію України, законодавчі та нормативно-правові акти України, що регулюють діяльність будівельної галузі;

— розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що регулюють питання організації та виконання будівельних робіт;

— методи управління, технологію будівельного виробництва;

— основи економіки та планування, трудового законодавства, статистичної звітності, фінансування, маркетингу та організації будівництва;

— порядок проведення торгів (тендерів), укладання контрактів (договорів), роботи з цінними паперами;

— перспективи технічного та економічного розвитку будівельної галузі, досягнення науки і техніки, сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід у будівництві;

— основи психології, правила ділового етикету та професійної етики;

— принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;

— правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони довкілля.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

На посаду директора з капітального будівництва призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня у сфері будівництва: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

 

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

7.1. Директор з капітального будівництва взаємодіє із структурними підрозділами підприємства: інженерно-технічною службою, фінансово-економічним відділом, відділом матеріально-технічного забезпечення з питань, пов’язаних із будівництвом.

7.2 Директор з капітального будівництва має службові зв’язки                                              

                                                                                                                                                            (наводиться перелік

                                                                                                                                                                     

                    сторонніх організацій, терміни отримання та надання взаємної інформації, порядок затвердження та

                                                                                                                                                                     

                                                                        погодження відповідних документів)

 

 

Узгоджено:

 

Керівник юридичного відділу

(юрисконсульт)                                                      Підпис                                          Ініціали, прізвище

 

«___»                              20 __ р.


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Популярное
 • Справа № 520/8512/21
 • Пающие трусы — Вафли (без цензуры)
 • Где и как жил Гитлер после войны! Как глава Третьего рейха смог сбежать из осажденного Берлина
 • Виктор Янукович – Как Живет Экс-Президент Украины и Что с Ним Стало
 • Судью Харьковского окружного административного суда снова отстранили от должности
 • БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ДЕТАЛИ СОЗДАНИЯ
 • ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОЖИДАЕТ САМЫЙ ЖАРКИЙ ГОД ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ – ПРОГНОЗ МЕТЕОРОЛОГОВ
 • 665 фамилий. Полный список "воров в законе", против которых ввел санкции Зеленский
 • ОАСК зніс торішнє рішення Київради про повернення статусу території зелених насаджень ділянкам у Протасовому Яру
 • Свидетели сообщают об угрозах и давлении со стороны Владимира Цымбалюка, подозреваемого в покушении на убийство

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .